Personal tools

Home Newsroom Legal News Wijzigingen aan de wetgeving overheidsopdrachten
Advocaten | Avocats

Wijzigingen aan de wetgeving overheidsopdrachten

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De regels inzake overheidsopdrachten zijn voornamelijk terug te vinden in de Overheidsopdrachtenwet van 1993 [1] en de Koninklijke Besluiten [2] ter aanvulling van deze wet. Het Koninklijk Besluit van 29 september 2009 [3] brengt een aantal wijzigingen aan in deze regelgeving. Het betreft onder meer wijzigingen in verband met de regels voor de elektronische gunningsprocedure, de kwalitatieve selectieregels, de opening van de offertes, de prijsvraag voor ontwerpen, de motivering van het proces-verbaal voor gunning, de abnormale prijs en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,...

Op een uitzondering na zijn deze wijzigingsbepalingen in werking getreden op 1 november 2009. We maken graag van de gelegenheid gebruik u er op te wijzen dat op 1 januari 2010 de Europese drempelbedragen hun tweejaarlijkse wijziging zullen ondergaan.

Wijzigingen aan de Overheidsopdrachtenwet 1993

Het organieke kader van de regelgeving omtrent overheidsopdrachten werd vastgelegd in de Overheidsopdrachtenwet van 1993. Aan deze Overheidsopdrachtenwet werden geen grote inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De wijzigingen betreffen een kleine aanvulling aangaande de motivering voor onregelmatigheid van offertes voor Europees bekendgemaakte opdrachten, de vaststelling van de gunningscriteria voor een op een raamovereenkomst gebaseerde opdracht in de speciale sectoren en een wijziging aan bijlagen 1 en 2 van de Overheidsopdrachtenwet.

Wijzigingen aan het K.B. van 8 januari 1996, 10 januari 1996 en 18 juni 1996

De verdere uitwerking van de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten gebeurde in verschillende Koninklijke Besluiten. Deze K.B.’s regelen de toepassing in de klassieke sectoren, de sectoren water, energie, vervoer en post, en de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap. De wijzigingen aan deze drie K.B.’s zijn inhoudelijk gelijk.

De wijzigingen werden opgenomen in de verschillende K.B.’s om deze van toepassing te maken op zowel de klassieke als de speciale sectoren en de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap.

Met het K.B. worden heel wat wijzigingen doorgevoerd, waarvan het merendeel kleinere wijzigingen betreft ter precisering van de bestaande regels. Daarnaast wordt een belangrijke wijziging doorgevoerd inzake ‘e-procurement’. De aanbestedende overheid kan voor elke opdracht afzonderlijk beslissen of het gebruik van elektronische middelen toegelaten, dan wel verplicht of verboden is. Elektronische middelen wordt ruim gedefinieerd in de K.B.’s, anno 2009 lijkt dit echter nog beperkt te zijn tot het gebruik van e-mail en cd-om. Er zijn echter wel elektronische platformen op komst zoals de Vlaamse e-tendering en het federale e-tenderingplatform. De noodzakelijke gegevens voor het gebruik van elektronische middelen moeten in de aankondiging van de opdracht of het bestek vermeld worden. Indien de offerte niets vermeldt omtrent het gebruik van elektronische middelen, is het gebruik ervan verboden.

Deze wijzigingen werden doorgevoerd in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Overheidsopdrachtenwetten van 15 en 16 juni 2006. De inwerkingtreding van deze wetten dient bepaald te worden door de federale regering, momenteel werd hiervoor nog geen datum vastgesteld.

Kathleen De hornois, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be Katrien Kempe, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 18, E-mail: ivanherck@laga.be

[1] Wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
[2] K.B. 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; K.B. 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten; K.B. 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap voor sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.
[3] K.B. 29 september 2009 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.