Personal tools

Home Newsroom Legal News Wet houdende hervorming van de Raad van State gepubliceerd
Advocaten | Avocats

Wet houdende hervorming van de Raad van State gepubliceerd

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 3 februari 2014 werd het wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (1). Deze wet brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee met betrekking tot de procedure van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en kan worden beschouwd als een enorme stap voorwaarts in de efficiënte afhandeling van bestuursrechtelijke geschillen waarbij de slagkracht van de Raad van State wordt versterkt.

Beperking van de terugwerkende kracht

In het geval van vernietiging door de Raad van State wordt de bestreden akte geacht nooit te hebben bestaan. Aangezien dit met zich meebrengt dat alle beslissingen die op grond van deze akte zijn genomen hun rechtsgrond verliezen, kan de Raad van State de werking in de tijd van zulk vernietigingsarrest beperken. Deze mogelijkheid was origineel beperkt tot algemene regelgevende akten. Thans geldt deze mogelijkheid eveneens voor individuele akten.

De bestuurlijke lus

Indien tijdens een vernietigingsprocedure geconstateerd wordt dat de overheid een vormfout heeft begaan, kan de Raad van State bij wijze van tussenarrest aan de overheid de mogelijkheid geven om, binnen een bepaalde tijdspanne, het vormgebrek in de bestreden akte of het bestreden reglement recht te zetten. Hierdoor kunnen de zware gevolgen van het vernietigingsberoep (opnieuw opstarten van de voorafgaande consultaties, de beslissingsprocedure, het eventueel openbaar onderzoek, etc.) worden vermeden.

Procedure en voorwaarden van het verzoek tot schorsing

Een verzoek tot schorsing zal voortaan op elk ogenblik van de procedure kunnen worden ingediend en niet meer uiterlijk op het tijdstip van de indiening van een vernietigingsberoep. Het criterium van het moeilijk te herstellen nadeel – dat nogal formalistisch en onzeker is – wordt vervangen door het criterium van de spoedeisendheid. Of hieraan dezelfde invulling zal worden gegeven als in burgerlijke kortgedingprocedures, zal de toekomstige rechtspraak hieromtrent moeten uitwijzen.

Verduidelijkingen in het arrest

De Raad van State krijgt de mogelijkheid om – na tijdig verzoek van één van de partijen – in de motieven van het arrest de maatregelen aan te duiden die moeten worden genomen om de onwettigheid te verhelpen.

Mogelijkheid tot bemiddeling

De wetgever wenst de partijen de mogelijkheid te geven de zaak voor te leggen aan een bemiddelaar alvorens over te gaan tot een vernietigingsberoep. Daartoe wordt de termijn voor het instellen van het vernietigingsberoep geschorst voor een periode van maximaal vier maanden vanaf de instelling van een klacht bij de federale ombudsman.

Rechtsplegingsvergoeding

Net zoals voor de gewone hoven en rechtbanken, kan de Raad van State voortaan een rechtsplegingsvergoeding toekennen. Hierdoor kan de in het gelijk gestelde partij een deel van diens advocatenkosten recupereren.

Uitbreiding mogelijkheden van de dwangsom

De Raad van State krijgt vanaf nu de bevoegdheid om de betrokken overheid aan te manen iets “te doen”, terwijl dat recht tot dusver beperkt bleef tot de aanmaning iets “niet te doen”. Die bevoegdheid gaat gepaard met de mogelijkheid de in gebreke blijvende overheid te veroordelen tot het betalen van een dwangsom wanneer deze een nieuwe beslissing moet nemen binnen een bepaalde termijn en deze verplichting niet nakomt.

Vermoeden mandaat van de advocaat

Daar waar een rechtspersoon bij een procedure voor de Raad van State diende aan te tonen dat de advocaat werd aangesteld door het daartoe bevoegde orgaan, voorziet de nieuwe wet nu een hieromtrent een wettelijk vermoeden. Dit houdt in dat de rechtspersoon hiervan geen bewijs meer moet leveren, tenzij de tegenpartij de regelmatige aanstelling betwist.

Nieuwe interne procedurele voorschriften

Inzake de interne organisatie van de Raad van State zijn eveneens enkele bepalingen herzien. Zo is het systeem voor de evaluatie van de ambtsdragers gemoderniseerd; de functie van staatsraad opengesteld voor ervaren advocaten; het systeem voor de aanwijzing van de korpschefs van het auditoraat en de organisatie van dit korps gewijzigd en de toegang tot de functie van griffier geobjectiveerd.

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 3 februari 2014 met uitzondering van enkele bepalingen die door twee koninklijke besluiten (2) - met ingang van 1 maart 2014 - in werking zullen treden.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be
Mattias Van Schel, Advocaat/Avocat, Tel.: +32  2 800 70 01, E-mail: mvanschel@laga.be
Steven Verbeyst, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 82, E-mail: sverbeyst@laga.be

Click here to read English version

(1) Wet 19 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, BS 3 februari 2014, 9.067.
(2) KB 28 januari 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 3 februari 2014, 9.092; KB 30 januari 2014 tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State, BS 3 februari 2014, 9.118.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.