Personal tools

Home Newsroom Legal News Weldra een forfaitaire waardering voor het privé voordeel van een GSM
Advocaten | Avocats

Weldra een forfaitaire waardering voor het privé voordeel van een GSM

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De Ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de manier aangeeft waarop het voordeel van het privégebruik van een toestel voor mobiele telefonie (GSM, Blackberry, enz.) voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen gewaardeerd moet worden.

Huidige regeling

Ter herinnering, momenteel bestaat er een zekere juridische onzekerheid omtrent het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een GSM, daar er geen evaluatierooster noch nauwkeurige instructies van de RSZ hieromtrent bestaan. In de praktijk stelt men een belangrijke ongelijkheid vast in de manier waarop dit voordeel wordt behandeld. Vaak wordt zelfs geen enkel voordeel in de loonfiches weergegeven.

Nieuwe overwogen regeling

Het ontwerp van koninklijk besluit dat door de Ministerraad werd goedgekeurd, viseert het voordeel dat resulteert uit “het gebruik voor persoonlijke doeleinden van een toestel voor mobiele telefonie ter beschikking gesteld door de werkgever of waarvan de aankoop gefinancierd of medegefinancierd wordt door de werkgever”. Dit voordeel wordt, voor de berekening van de bijdragen van sociale zekerheid, forfaitair op 12,50 EUR per maand gebracht.

De aangenomen formulering schijnt zeer verschillende situaties te dekken. Een forfaitair bedrag van 12,50 EUR per maand zou aldus van toepassing kunnen zijn op de situatie waarin een werkgever een GSM ter beschikking stelt van een werknemer en, zonder beperking, de kosten van het abonnement en gesprekken voor zijn rekening neemt, evenals op de situatie waarbij een werkgever zich beperkt om bij te dragen in de aankoopprijs van het apparaat.

Volgens het ontwerp van koninklijk besluit zou het forfaitaire bedrag 12,50 EUR per maand niet van toepassing zijn (en dus geen bijdragen) wanneer de werkgever „beschikt over een systeem dat een gefundeerde opsplitsing van het persoonlijk en beroepsmatig gebruik van het toestel mogelijk maakt “ (men denkt in het bijzonder aan het systeem van „split billing“ voorgesteld door bepaalde operatoren). In dit geval zou de werkgever moeten bewijzen dat dit systeem werkelijk is toegepast. Hij zou eveneens gecontroleerd worden of het persoonlijke gebruik realistisch is en of de kosten die op dit gebruik betrekking hebben werkelijk door de werknemer worden gedragen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in geen enkel vermoeden van gebruik voor persoonlijke doeleinden. In geval van geschil komt het dus terug aan de RSZ toe, zoals nu het geval is, om te bewijzen dat (I) een GSM ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of medegefinancierd door de werkgever en dat (ii) deze GSM werkelijk voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt.

Tenslotte benadrukken wij dat de overwogen wijziging slechts geldt voor de waardering van het voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijke gebruik van een GSM voor de berekening van de bijdragen van sociale zekerheid en niet voor de fiscale waardering van hetzelfde voordeel of de vaststelling van de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Het koninklijk besluit treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal na de publicatie in het Belgische Staatsblad. Aangezien het ontwerp van koninklijk besluit nog voor advies aan de Raad van State moet voorgelegd worden, is het waarschijnlijk dat het koninklijk besluit slechts vanaf 1 april 2010 in werking zal treden.

Didier Berckmans, Avocat/Advocaat, Tel.: + 32 800 70 66, E-mail: diberckmans@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.