Personal tools

Home Newsroom Legal News Vrijwaring van de rechten van schuldeisers bij kapitaal-herschikking
Advocaten | Avocats

Vrijwaring van de rechten van schuldeisers bij kapitaal-herschikking

last modified Jan 31, 2014 10:56 AM
De wetgever wijzigt het Wetboek van Vennootschappen om de rechten van schuldeisers met een betwiste schuldvordering beter te vrijwaren in geval van kapitaalvermindering, fusie of splitsing en inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak. Onder de bestaande regeling bleken zij onvoldoende beschermd.

Overzicht van de huidige regeling

In geval van een kapitaalvermindering, fusie of splitsing en inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, beschikt de houder van een niet-vervallen schuld over het recht om een zekerheid te eisen voor deze schuldvorderingen (zekerheidstelling). De schuldeiser kan de zekerheidstelling vragen binnen de twee maanden na publicatie van de kapitaalverrichting in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vordering tot zekerheidstelling kan worden afgeweerd door voldoening van de schuldvordering. Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien geen voldoening wordt gegeven, heeft de meest gerede partij het recht om het geschil inzake zekerheidstelling voor te leggen aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

Bij een splitsing en een inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak blijven de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden voor zekere en opeisbare schulden (hoofdelijke aansprakelijkheid).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige beschermingsregeling bij een kapitaalherschikking van de vennootschap:

Probleemstelling

De huidige regeling tot zekerheidstelling biedt geen soelaas voor schuldvorderingen die worden aangevochten. De rechtspraak blijkt immers weinig gehoor te hebben voor de schuldeisers wiens schuldvorderingen het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke betwisting. Vorderingen tot gedwongen zekerheidstelling voor dergelijke schuldvorderingen werden steeds afgewezen op grond van twijfel over de vaststaande (zekere en opeisbare) aard van de schuldvordering, of omdat de schuldvordering niet kon worden gekwantificeerd.

Uitbreiding van de huidige regeling

Het was volgens de wetgever noodzakelijk om de rechten van schuldeisers met een betwiste schuldvordering te vrijwaren. Niet zelden gaat het immers om de overheid zelf: fiscus, RSZ, enz. De wetswijziging moet aldus verhinderen dat de vennootschap, lopende de betwisting, een constructie opzet waarbij het vermogen van de vennootschap “verdwijnt”, voor het geval de schuld door de rechter of scheidsrechter zou worden bevestigd.

In zijn oplossing combineert de wetgever de regelingen inzake zekerheidstelling en de hoofdelijke aansprakelijkheid. De schuldeiser van wie de vordering wordt betwist, zal beroep kunnen doen op beide beschermingen. Wel is vereist dat het geschil over de schuldvordering reeds vóór de geplande kapitaalherschikking is aangevat om aanspraak te kunnen maken op de beschermingsregeling.

Nog steeds zal het evenwel aan de rechtbank toekomen om, in geval van onenigheid tussen de schuldeiser en de vennootschap, te oordelen over de mate waarin de aanspraak op de schuldvordering potentieel gegrond is en om desgevallend een zekerheidstelling toe te kennen. Bij twijfel kan de rechtbank de zekerheidstelling weigeren.

Emmanuel Leroux, Advocaat-vennoot/Avocat-associé, Tel.: +32 5 659 43 00, E-mail: emleroux@laga.be    
Bram Joye,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 5 659 43 00, E-mail: bjoye@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.