Personal tools

Home Newsroom Legal News Verdere uitbreiding van de minnelijke schikking
Advocaten | Avocats

Verdere uitbreiding van de minnelijke schikking

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 14 april 2011 aanvaardde de Kamer een belangrijke uitbreiding van het bestaande systeem van minnelijke schikking (art. 216bis Sv.), met het oog op een vlottere toepassing daarvan in gevallen van fiscale fraude of andere ondernemingsmisdrijven. Omdat deze nieuwe regeling niet bleek te gelden voor een aantal belangrijke ondernemingsmisdrijven, werd op 11 juli jl. een reparatiewet aangenomen die het toepassingsgebied verder uitbreidt.

Bij minnelijke schikking eindigt de strafvervolging na betaling van de door de procureur des Konings voorgestelde geldsom en (in voorkomend geval) schadevergoeding. Dit was in de oude regeling uitgesloten voor misdrijven waarop de wet meer dan vijf jaar gevangenisstraf stelt (zoals andere dan fiscale valsheid in geschriften) en voor alle feiten vanaf het moment dat zij werden overgemaakt aan de onderzoeksrechter (vordering gerechtelijk onderzoek/burgerlijke partijstelling) of de rechtbank (rechtstreekse dagvaarding).

Ten gevolge van de wetswijziging van 14 april 2011 kon het parket de minnelijke schikking voorstellen voor alle misdrijven waarvoor het slechts een boete (al dan niet met verbeurdverklaring) zou eisen voor de rechtbank. De reparatiewet van 11 juli jl. verruimt het toepassingsgebied nu verder tot alle feiten waarvoor het parket slechts een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar zou vragen. Deze laatste aanpassing maakt de minnelijke schikking voortaan ook mogelijk voor het misdrijf van valsheid in geschriften,dat vaak de kern uitmaakt van fraudedossiers.

De wet van 14 april 2011 schrapte ook de beperking in de tijd, waardoor de minnelijke schikking in principe mogelijk is tot het moment waarop de gerechtelijke uitspraak definitief wordt. Zij kan dus ook nog worden voorgesteld na het gerechtelijk onderzoek of zelfs lopende de procedure voor de rechtbank. Hierdoor komen nu ook misdrijven in aanmerking die meer diepgaand onderzoek (huiszoeking, beslag …) door de onderzoeksrechter vergen, wat veelal het geval is in fraudezaken.

Net zoals in het oude systeem, kan minnelijke schikking enkel op initiatief van het parket en met akkoord van het slachtoffer (en desgevallend de fiscale of sociale administratie). De vervolging eindigt pas nadat is voldaan aan alle gestelde voorwaarden, dus na effectieve betaling van de gevraagde geldsom en – afhankelijk van het geval – na afstand van de aangeduide goederen en na betaling van de schadevergoeding of verschuldigde sociale bijdragen of belastingen (inclusief intresten).

Met de nieuwe regeling wil men de kosten, werklast en lange procedures bij complexe dossiers vermijden in die gevallen waarin een financiële sanctie met schadeloosstelling kunnen volstaan.

De nieuwe regeling van minnelijke schikking is in werking getreden op 16 mei 2011. De reparatiewet trad in werking op 11 augustus 2011.

Silvia Van Dyck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 71 31, E-mail: sivandyck@laga.be
Jürgen Egger, Advocaat-Vennoot/Avocat-associé, Tel.: + 32 2 800 70 53, E-mail:
jegger@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.