Personal tools

Home Newsroom Legal News Uitbreiding van de minnelijke schikking
Advocaten | Avocats

Uitbreiding van de minnelijke schikking

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 14 april jl. aanvaardde de Kamer een belangrijke uitbreiding van het bestaande systeem van minnelijke schikking (art. 216bis Sv.), met het oog op een vlottere toepassing daarvan in gevallen van fiscale fraude of andere ondernemingsmisdrijven.

Bij minnelijke schikking eindigt de strafvervolging in de onderzoeksfase na betaling van de door de procureur des Konings voorgestelde geldsom en (in voorkomend geval) schadevergoeding. Dit was in de oude regeling uitgesloten voor de misdrijven waarop de wet meer dan vijf jaar gevangenisstraf stelt (zoals andere dan fiscale valsheid in geschriften) en voor alle feiten vanaf het moment dat zij werden overgemaakt aan de onderzoeksrechter (vordering gerechtelijk onderzoek/burgerlijke partijstelling) of de rechtbank (rechtstreekse dagvaarding).

Ten gevolge van de wetswijziging kan het parket de minnelijke schikking nu voorstellen voor alle misdrijven waarvoor het slechts een boete (al dan niet met verbeurdverklaring) zou eisen voor de rechtbank. Valsheid in geschriften (andere dan fiscale valsheid) komt ook in deze nieuwe regeling niet in aanmerking voor minnelijke schikking. De reparatiewet die hierin verandering wilde brengen, is voorgelegd aan de Raad van State, en het is niet duidelijk of en wanneer deze van kracht wordt.

Daarnaast vervalt de beperking in de tijd, waardoor de minnelijke schikking in principe mogelijk is tot het moment waarop de gerechtelijke uitspraak definitief wordt. Zij kan dus ook nog worden voorgesteld na het gerechtelijk onderzoek of zelfs gedurende de procedure voor de rechtbank. Hierdoor komen nu ook misdrijven in aanmerking die meer diepgaand onderzoek (huiszoeking, beslag…) door de onderzoeksrechter vergen, wat veelal het geval is in fraudezaken.

Net zoals in het oude systeem, kan minnelijke schikking enkel op initiatief van het parket en met akkoord van het slachtoffer (en desgevallend de fiscale of sociale administratie). De vervolging eindigt pas nadat is voldaan aan alle gestelde voorwaarden, dus na effectieve betaling van de gevraagde geldsom en – afhankelijk van het geval – na afstand van de aangeduide goederen en na betaling van de schadevergoeding of verschuldigde sociale bijdragen of belastingen (inclusief intresten).

Met de nieuwe regeling wil men de kosten, werklast en lange procedures bij complexe dossiers vermijden in die gevallen waarin een financiële sanctie met schadeloosstelling kunnen volstaan.

De nieuwe regeling van minnelijke schikking is in werking getreden op 16 mei 2011.

Silvia Van Dyck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 71 31, E-mail: sivandyck@laga.be
Jürgen Egger, Advocaat-Vennoot/Avocat-associé, Tel.: + 32 2 800 70 53, E-mail: jegger@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.