Personal tools

Home Newsroom Legal News Tijdig opstellen, voorleggen en neerleggen van de jaarrekening
Advocaten | Avocats

Tijdig opstellen, voorleggen en neerleggen van de jaarrekening

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Het bestuursorgaan van de Belgische vennootschappen (“naamloze vennootschap / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/coöperatieve vennootschap”) is verplicht om haar jaarrekening op te stellen, voor te leggen ter goedkeuring aan de jaar-lijkse gewone algemene vergadering en de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Vooreerst dient de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd op statutaire datum en ten laatste binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Het bestuursorgaan heeft er alle belang bij om deze termijnen te respecteren gelet op de mogelijke sancties.

Mogelijke sancties:

  • Het bestuursorgaan kan worden gestraft met een geldboete van € 50 tot € 10.000 (te vermenigvuldigen met 5,5).
  • De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voor te vloeien uit het niet naleven van de wettelijke termijn voor het voorleggen van de jaarrekening.
  • De bestuurders en zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk op de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

De mogelijkheden voor het uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening zijn beperkt:

  • Het bestuursorgaan heeft het recht om op de gewone algemene vergadering de beslis-sing tot goedkeuring van de jaarrekening te verdagen met drie weken. Dit verdagingsrecht wordt in de praktijk weinig toegepast omdat het enkel ter zitting kan worden uitge¬oefend en beperkt is.
  • De algemene vergadering kan ook zelf éénzijdig beslissen op de gewone algemene vergadering via gewone meerderheid om de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen.  

Bovendien dient de jaarrekening te worden neergelegd door het bestuursorgaan bij de Nationale Bank van België binnen de maand na haar goedkeuring en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Mogelijke sancties:

  • Tarieftoeslag door de Nationale Bank opgelegd aan de vennootschap voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekening, die kan oplopen tot € 360 voor kleine vennootschappen en tot € 1.200 voor de andere vennootschappen.
  • De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voor te vloeien uit het niet naleven van de termijn voor het neerleggen van de jaarrekening.
  • De bestuurders en zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk op de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan kwijting verlenen aan de bestuurders en zaakvoerders voor overtredingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen (namelijk het niet tijdig voorleggen van de jaarrekening) indien de strijdige verrichtingen expliciet worden vermeld in de dagorde van de algemene vergadering.

Deze kwijting is echter niet tegen-stelbaar aan derden. Het bestuursorgaan heeft er dus alle belang bij om te voldoen aan de wettelijke verplichtin-gen met betrekking tot het opstellen, voorleggen en neerleggen van de jaarrekening.

Greet Van Lierde, Advocaat/Avocat, tel. : +32 2 800 70 40, e-mail : gvanlierde@laga.be

Click here for the French version

Click here for the English version
Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.