Personal tools

Home Newsroom Legal News Sociale zekerheidsovereenkomst tussen België en Argentinië
Advocaten | Avocats

Sociale zekerheidsovereenkomst tussen België en Argentinië

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
België en Argentinië hebben recent een sociale zekerheidsovereenkomst ondertekend die ter ratificatie werd ingediend. Deze overeenkomst zal belangrijke gevolgen hebben voor het sociaal zekerheidsstatuut van werknemers en zelfstandigen – onderworpen aan het Belgische of Argentijnse sociale zekerheidsstelsel – die zijn of zullen worden gelokaliseerd in of gedetacheerd naar Argentinië of België. De overeenkomst staat open voor alle nationaliteiten.

De betrokken overeenkomst is een klassieke "totalisatie-overeenkomst" die voorziet in de volgende principes die dubbele betaling van sociale zekerheidsbijdragen moeten vermijden:

“Ius loci laboris”

Het “ius loci laboris” principe houdt in dat een werknemer onderworpen zal worden aan de sociale zekerheid van de staat waar hij werkt, namelijk hetzij België hetzij Argentinië.

Detachering

Zodra de overeenkomst in werking treedt zullen werkgevers, die hun maatschappelijke zetel in België of in Argentinië hebben, in staat zijn om een “certificate of coverage” ("COC") aan te vragen bij de bevoegde sociale zekerheidsautoriteiten in hun land. Dit certificaat zal naar Argentinië gedetacheerde werknemers toelaten onderworpen te blijven aan de Belgische sociale zekerheid en aldus vrijgesteld te worden van het betalen van Argentijnse sociale zekerheidsbijdragen en vice versa. De maximale periode van detachering bedraagt twee jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar na instemming door beide sociale zekerheidsautoriteiten.

Deze mogelijkheid van detachering staat ook open voor zelfstandigen, onderworpen aan het Belgische of Argentijnse sociale zekerheidsstelsel, die een tijdelijke opdracht hebben in resp. Argentinië of België.

Uitvoer van sociale zekerheidsuitkeringen

Met betrekking tot pensioenen en invaliditeitsuitkeringen zullen vergoedingen, verworven in het ene land, worden uitbetaald in het andere land in het geval de begunstigde niet langer woont in het land waar de betrokken toelagen opgebouwd werden. Dit houdt in dat een pensioen, dat verworven werd in Argentinië, uitbetaald zal worden in België in het geval de gepensioneerde werknemer niet langer woont in Argentinië op het moment van pensionering.

Totalisatie van de periode van verzekering

Om de exacte sociale zekerheidsaanspraken met betrekking tot pensioenen en invaliditeitsuitkeringen te bepalen, zullen de tijdvakken van verzekering vervuld in het andere land samengevoegd worden met tijdvakken van verzekering vervuld in het land waar de betaling van de uitkeringen / vergoedingen gevorderd wordt.

Mieke Douchy, Legal Consultant, Tel.: + 32 2 800 70 79, E-mail: adouchy@laga.be
Valerie Vuurstaek, Advocaat-Avocat, Tel. : + 32 2 800 17, E-mail:
vvuurstaek@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.