Personal tools

Home Newsroom Legal News Publicatie uitvoeringsbesluit complexe projecten
Advocaten | Avocats

Publicatie uitvoeringsbesluit complexe projecten

last modified Mar 04, 2015 10:26 AM
Op 21 januari 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. Hieronder vindt u een beknopte uiteenzetting van zowel het decreet als het uitvoeringsbesluit die beide op 1 maart 2015 in werking traden.

1. Decreet complexe projecten

Maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten moesten voordien, vergunningsgewijs, verschillende procedurestappen doorlopen die worden geregeld in diverse Vlaamse sectorale regelgevingen. Aangezien deze projecten niet op één afgestemde, integrale en overkoepelende procedure konden terugvallen, worden de verschillende vergunningsstelsels in één decreet geïntegreerd. Het decreet betreffende de complexe projecten kan aldus worden gezien als een ‘procedure decreet’ dat inhoudelijke verplichtingen (zoals toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, de waterhuishouding, etc.) onverlet laat.

Het decreet laat de initiatiefnemer van een belangrijk investeringsproject, dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 7, §1 van het decreet, de keuze om de door het decreet geïntegreerde procedure te volgen, dan wel de afzonderlijke sequentiële procedures te volgen.

De procedure complexe projecten wordt gekenmerkt door 3 fasen: (i) de verkenningsfase die leidt tot de “startbeslissing”, (ii) de onderzoeksfase die leidt tot het “voorkeursbesluit”, en (iii) de uitwerkingsfase die leidt tot het “projectbesluit”.

De verkenningsfase heeft tot doel de eventuele problemen en opportuniteiten zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Er wordt geen geformaliseerd openbaar onderzoek gevoerd, maar informeel overleg met belanghebbenden is aangewezen. De startbeslissing houdt het engagement in van de betrokken overheden om de procedure complexe projecten aan te vangen.

In de onderzoeksfase wordt getracht om een oplossing bieden aan de problemen en opportuniteiten zoals geformuleerd in de startbeslissing. In deze fase worden de verschillende alternatieven tegenover elkaar afgewogen om uiteindelijk de beste oplossing te weerhouden in het voorkeursbesluit.

De uitwerkingsfase heeft tot doel om het voorkeursbesluit verder te concretiseren en uit te werken tot een realiseerbaar project. Deze fase leidt tot het projectbesluit, dat kan worden beschouwd als één geïntegreerde en afgewogen beslissing waarin de nodige vergunningen, machtigingen, toestemmingen evenals de gebeurlijke bestemmingswijziging, worden opgenomen.

2. Uitvoeringsbesluit complexe projecten

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten bevat de belangrijkste procedurestappen die regelgevende verankering behoeven. Zo gaat het uitvoeringsbesluit dieper in op onder meer de besluitvormingsprocedure, de adviesverlening, de raadpleging van het publiek, het openbaar onderzoek, de milieueffectrapportage, etc.

Overeenkomstig artikel 49 van het uitvoeringsbesluit traden zowel het decreet als het besluit in werking op 1 maart 2015.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kakempe@laga.be
Steven Verbeyst, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: sverbeyst@laga.be

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.