Personal tools

Home Newsroom Legal News Opnieuw diagnostiek woon-werkverkeer
Advocaten | Avocats

Opnieuw diagnostiek woon-werkverkeer

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Elke drie jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een “diagnostiek woon-werkverkeer” bij alle wekgevers uit de privé en de openbare sector. Aan de hand van dit driejaarlijkse onderzoek tracht de FOD bij te dragen aan een beter beheer van de nationale mobiliteit.

Binnen de privé sector worden enkel de werkgevers, die gedurende de 4 trimesters voorafgaand aan 30 juni 2011 gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelden, betrokken bij de diagnostiek. Zij dienen een aparte vragenlijst in te vullen voor elk van hun vestigingseenheden met gemiddeld minstens 30 werknemers.

De vragenlijst dient een geheel van gegevens te bevatten over, meer bepaald, de organisatie van de arbeidstijd, de verdeling van de werknemers naargelang hun woonplaats, de verschillende wijzen waarop de werkplaats bereikbaar is, de maatregelen die de werkgever reeds genomen heeft met het oog op het beheer van de mobiliteit evenals de specifieke mobiliteitsproblemen die de onderneming of de organisatie ondervindt.

De volledig ingevulde vragenlijst dient vóór 31 januari 2012 via de internettoepassing te worden overgemaakt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Let wel, de ingevulde vragenlijst dient te worden onderworpen aan het voorafgaand advies van de ondernemingsraad (of bij gebreke hieraan, aan de vakbondsafvaardiging), die over een termijn van 2 maanden beschikt om haar advies uit te brengen.

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het nieuwe Sociaal Strafwetboek, kan de werkgever, die nalaat de ondernemingsraad (of de vakbondsafvaardiging) op voorhand te consulteren, worden gestraft met hetzij een strafrechtelijke boete van 275 tot 2.750 EUR, hetzij een administratieve geldboete van 137,50 tot 1375 EUR. Deze boete dient evenwel niet te worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers.

De volledige resultaten van het onderzoek zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld van alle aanvragers die tot doel het beheer van de mobiliteit hebben. Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer zal er eveneens een overzicht beschikbaar zijn van de beste praktijken.

Via deze link heeft u rechtsreeks toegang tot de vragenlijst.

Didier Berckmans, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 66, E-mail: diberckmans@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.