Personal tools

Home Newsroom Legal News Nieuws betreffende de openbaarmaking van deelnemingen in naamloze vennootschappen
Advocaten | Avocats

Nieuws betreffende de openbaarmaking van deelnemingen in naamloze vennootschappen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 16 juli [1] een wetsontwerp goed dat kadert binnen de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dit ontwerp wordt momenteel onderzocht door de Senaat.

Het wetsontwerp beoogt met name de uitbreiding van de publicatieverplichting inzake belangrijke deelnemingen in niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen die aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen hebben uitgegeven.

Aldus moet elke persoon, zowel een natuurlijke als een rechtspersoon, aan de vennootschap kennis geven van het aantal effecten waarover hij beschikt indien hij ingevolge de verwerving van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen over een deelneming van 25% of meer beschikt van het totaal der stemrechten op het ogenblik waarop zich de verrichting voordoet.

Deze verklaring dient te gebeuren binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van de verwerving.

Met inachtneming van identieke termijnen moet anderzijds eenzelfde verplichting tot kennisgeving worden geëerbiedigd bij een overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten onder de drempel van 25% zakken [2].

Gevolgen verbonden aan deze verklaringsverplichting

Niemand kan op de algemene vergadering deelnemen aan de stemming voor meer stemmen dan degenen verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven [3].

Evenwel kan de raad van bestuur de algemene vergadering tot drie weken verdagen wanneer de vennootschap binnen twintig dagen vóór de datum waarop een algemene vergadering is samengeroepen een kennisgeving heeft ontvangen of er van op de hoogte is dat een kennisgevig nóg moet worden verricht op grond van artikel 515 van het Wetboek van Vennootschappen [4]. De dagorde van deze vergadering kan aangevuld of gewijzigd worden [5].

Sancties bij een gebrek aan de vereiste kennisgeving

Ontbreekt de vereiste kennisgeving dan kan de voorzitter - zetelend zoals in kort geding - van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft op verzoek van de vennootschap of één van haar stemgerechtigde aandeelhouders de volgende sancties bevelen :

  • de opschorting van de uitoefening van alle of een deel van de aan de betrokken effecten verbonden rechten voor een periode van ten hoogste één jaar ;
  • de opschorting van een reeds bijeengeroepen algemene vergadering gedurende de termijn die hij vaststelt ;
  • de verplichting om onder zijn toezicht binnen een door hem vastgestelde termijn de bewuste effecten te verkopen aan een derde die niet met de huidige aandeelhouder verbonden is [6].

Anne-Françoise Mouchart, Advocaat / Avocat, Tel : +32 2 800 70 31, E-mail : amouchart@laga.be

[1] Wetsontwerp van 16 juli 2009 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen.
[2] Nieuw artikel 515 Wetboek van Vennootschappen.
[3] Gewijzigd artikel 545 Wetboek van Vennootschappen.
[4] Artikel 515bis Wetboek van Vennootschappen
[5] Gewijzigd artikel 534 Wetboek van Vennootschappen.
[6] Gewijzigd artikel 516 Wetboek van Vennootschappen.
 

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.