Personal tools

Home Newsroom Legal News Nieuwe regels studentenarbeid nog niet definitief
Advocaten | Avocats

Nieuwe regels studentenarbeid nog niet definitief

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
In verschillende media werd einde april aangekondigd dat de regelgeving inzake de studentenarbeid met ingang van 1 januari 2012 zal worden versoepeld.

Dit heuglijke nieuws vergt toch enige nuancering.

De vereenvoudiging en uitbreiding van het sociaal zekerheidsrechtelijk gunstregime, dat studenten genieten, stond immers al langer op de agenda van de sociale partners. Aangezien een doorbraak binnen de NAR op zich liet wachten, hebben Federaal Ministers van Werk en Sociale Zaken Milquet en Onkelinx gezamenlijk een wetsontwerp uitgewerkt dat midden april werd goedgekeurd door het kernkabinet. Momenteel ligt het wetsontwerp (opnieuw) ter advies bij de sociale partners. Dit advies zou evenwel slechts slaan op een aantal details, waarna het wetsontwerp ter stemming aan Wetgevende Kamers kan worden voorgelegd. Van een definitieve regeling is er met andere woorden nog geen sprake.

Als het huidige wetsontwerp groen licht krijgt van zowel de NAR als van de Wetgevende Kamers, zal de studentenarbeid vanaf 1 januari 2012 als volgt worden geregeld.

Studenten zullen voortaan 50 vrij te kiezen dagen per jaar kunnen werken, in plaats van 2 periodes van telkens 23 dagen waarbij de eerste 23 dagen tijdens de maanden juli, augustus en september moeten worden opgenomen.

De studenten blijven vrijgesteld van de bijdrageplicht aan de sociale zekerheid. Er is slechts een beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd van 8,31% waarvan 5,42% wordt gedragen door de werkgever en 2,71% door de werknemer.

Tenslotte zal er een vernieuwend aangiftesysteem op poten worden gezet met een elektronische Multi-Dimona aangifte en een “teller studentenarbeid”.

Noteer echter dat de bestaande regeling van kracht blijft totdat de nieuwe, nog te stemmen wet van kracht wordt.

Wij herinneren eraan dat het sociaal zekerheidsrechtelijk gunstregime van oudsher uitsluitend geldt voor studenten die worden tewerkgesteld op grond van een specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten.

Dergelijke overeenkomst moet verplicht schriftelijk worden opgesteld en dient een reeks verplichte vermeldingen te bevatten zoals de datum waarop de overeenkomst begint en eindigt, een functiebeschrijving en de plaats van tewerkstelling. De RSZ aanvaardt geen klassieke arbeidsovereenkomst.

Ten aanzien van een student, tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst voor studenten, dienen de loonschalen van de onderneming of de sector te worden toegepast.

Inge Derde, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 71 08, E-mail: iderde@laga.be
Valérie Vuurstaek, Advocaat/Avocat, Tel : +32 2 800 70 17, E-mail :
vvuurstaek@laga.be
Bert Croimans, Advocaat/Avocat, Tel : +32 2 800 70 25, E-mail :
bcroimans@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.