Personal tools

Home Newsroom Legal News Nieuwe regels met betrekking tot financiële steunverlening: het einde van het verbod
Advocaten | Avocats

Nieuwe regels met betrekking tot financiële steunverlening: het einde van het verbod

last modified Feb 27, 2017 03:41 PM
Het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (“W.Venn.”) [1]wijzigt de regels met betrekking tot financiële steunverlening substantieel.

De nieuwe regels zullen op 1 januari 2009 in werking treden [2]. Deze wijzigingen maken deel uit van een groter aantal maatregelen genomen ter bevordering van de economische efficiëntie en competitiviteit van vennootschappen, zonder hierbij aan de bescherming van schuldeisers en aandeelhouders te raken. De grootste vernieuwing is dat vennootschappen thans, onder bepaalde voorwaarden, financiële steun kunnen verlenen aan derden die hun aandelen wensen te verwerven.

Het Koninklijk Besluit implementeert de Richtlijn 2006/68/EG tot wijziging van de Tweede “Kapitaal Richtlijn” vennootschapsrecht[3]. Deze Richtlijn biedt Lidstaten de mogelijkheid enkele kapitaalbeschermende maatregelen, getroffen onder de Kapitaal Richtlijn, te verlichten, zoals onder andere de regels met betrekking tot financiële bijstand.

Hoewel het toepassingsgebied van de Richtlijn beperkt is tot naamloze vennootschappen (NV), heeft de Belgische wetgever ervoor gekozen de toepassing van de nieuwe regels uit te breiden naar de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA).

Het huidige verbod

Onder het huidige art. 629 W.Venn.[4]is het een naamloze vennootschap verboden middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of winstbewijzen door een derde of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen. Dit verbod is van openbare orde. Enig voorschot, enige lening of zekerheid toegestaan in overtreding van art. 629 W.Venn. is nietig of vernietigbaar. Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap (i) ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap en derden voor de geleden schade voortkomend uit dergelijke overtreding en (ii) strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke inbreuk op art. 629 W.Venn. [5].

De meerderheid van de rechtsleer is van mening dat dit verbod restrictief geïnterpreteerd dient te worden omwille van de strafrechtelijke sancties die eraan verbonden zijn. Het is daarom algemeen aanvaard dat financiële steun toegekend door de vennootschap met het oog op de verkrijging van aandelen in met haar verbonden vennootschappen of financiële steun toegekend door een verbonden vennootschap met het oog op de verkrijging van aandelen in de moedervennootschap, niet onder het verbod van art. 629 W.Venn. valt.

Overzicht van de nieuwe regels met betrekking financiële steunverlening

Onder het nieuwe art. 629 W.Venn.[6],is het een vennootschap toegelaten financiële steun te verlenen aan een derde met het oog op de verkrijging van haar aandelen, onder volgende strikte voorwaarden:

  1. De verrichting dient tegen billijke marktvoorwaarden te gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (i.e. rekening houdend met de gebruikelijke markt intrestvoet en gebruikelijke zekerheden voor gelijkaardige financieringsverrichtingen en de kredietwaardigheid van de derde partij);
  2. De verrichting dient voorafgaand goedgekeurd te worden door de algemene vergadering (met het quorum en meerderheden vereist voor statutenwijziging);
  3. De raad van bestuur dient een bijzonder verslag[7] op te stellen waarin (i) de redenen voor de verrichting, (ii) het belang dat de vennootschap heeft bij het aangaan van een dergelijke verrichting, (iii) de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, (iv) de aan de verrichting verbonden risico’s voor de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap en (v) de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, uiteengezet worden. Wanneer een bestuurder van de moedervennootschap of de moedervennootschap zelf de begunstigde is van de verrichting, dient het verslag van de raad van bestuur bovendien een specifieke verantwoording van de genomen beslissing te bevatten, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vennootschap[8];
  4. Het voor de verrichting uitgetrokken bedrag moet voor uitkering vatbaar zijn en kan niet meer bedragen dan het bedrag dat voor uitkering vatbaar is (overeenkomstig art. 617 W.Venn.)[9]; De vennootschap neemt op de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering vatbare reserve op, ten bedrage van de totale financiële bijstand.

Verder voorziet het nieuwe art. 629 W.Venn. dat indien de aandelen verkregen worden rechtstreeks van de steunverlenende vennootschap (en dus niet van een verkopende aandeelhouder), hetzij door verkoop van haar eigen aandelen (in overeenstemming met art. 622§2 W.Venn.) of door inschrijving op aandelen in het kader van een kapitaalverhoging, deze verkrijging of inschrijving tegen een billijke prijs dient plaats te vinden

De voormelde voorwaarden zijn niet van toepassing indien de financiële bijstand wordt verleend aan leden van het personeel van de vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap, uitgezonderd evenwel de voorwaarde van het voorhanden zijn van voldoende uitkeerbare winsten[10].

Open vragen

De hierboven beschreven nieuwe regeling zal het verlenen van financiële bijstand door een vennootschap met het oog op de verwerving van haar aandelen door een derde ongetwijfeld vereenvoudigen. De nieuwe regeling doet echter ook een aantal vragen rijzen.

Een eerste vraag heeft betrekking op de interpretatie van art. 629 W.Venn. Artikel 23 van de Kapitaal Richtlijn, zoals gewijzigd door de Richtlijn 2006/68/EG, bepaalt dat wanneer Lidstaten een vennootschap toelaten om hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks (i.e. via een moeder- of verbonden vennootschap) financiële steun te verlenen, zij dergelijke verrichtingen aan de voorwaarden van dat artikel dienen te onderwerpen (i.e. de voorwaarden van het nieuwe art. 629 W.Venn.). Derhalve rijst de vraag of een strikte interpretatie van art. 629 W.Venn. dient gevolgd te worden, zoals thans het geval is[11], of men integendeel art. 629 W.Venn. in overeenstemming met de Kapitaal Richtlijn dient te interpreteren, zodat de bepaling ruim geïnterpreteerd moet worden en dus onrechtstreekse financiële bijstand via een moeder- of verbonden vennootschap zonder dat de strenge voorwaarden moeten worden nageleefd, verboden is.

Een andere, meer praktische vraag heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de bestuurders en de verkopende aandeelhouders. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de bestuurders en de verkopende aandeelhouders bereid zullen zijn de aansprakelijkheden (verantwoording van het vennootschapsbelang, mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid, etc.) verbonden aan de goedkeuring van de financiële bijstand verleend aan de verwerver van de vennootschap op te nemen. Om die reden, schuilt het grootste voordeel van de nieuwe regeling in de vereenvoudiging van ‘debt push down’ structuren na de verkoop van de vennootschap en dit onder de verantwoordelijkheid van de verwerver van de aandelen in de vennootschap.

Werner Van Lembergen, Avocat Associé/Advocaat Vennoot, Tel. : + 32 2 800 70 33, E-mail : wvanlembergen@laga.be
David Roelens, Avocat Associé/Advocaat Vennoot, Tel. : + 32 2 800 71 32, E-mail : droelens@laga.be
Geoffroy Fink, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 75, E-mail: gfink@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

[1]Koninklijk besluit van 8 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen ingevolge de Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal.
[2]En dienen geratificeerd te worden bij wet voor 31 juli 2009. Men gaat er van uit dat dergelijke wet voor 31 juli 2009 zal afgekondigd worden.
[3]Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal.
[4]Dezelfde regels zijn van toepassing op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (art. 329 W.Venn.), de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (art. 430 W.Venn.) en commanditaire vennootschappen op aandelen door toepassing van art. 657 W.Venn.
[5]Art. 648 W.Venn.
[6]Artn. 329 W.Venn. (regels financiële steunverlening van toepassing op BVBA) en 430 W.Venn. (CVBA) werden dienovereenkomstig gewijzigd.
[7]Dit rapport dient in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden.
[8]Deze verplichting heeft tot doel het voorkomen van belangenconflicten te versterken in geval de regels van art. 523 en 524 W.Venn. geen toepassing zouden vinden (bv. wanneer bestuurder van de moedervennootschap partij zijn bij de verrichting). Deze verplichting (voorkoming van belangenconflicten) is niet van toepassing op de CVBA.
[9]Deze verplichting heeft tot doel de bescherming van de schuldeisers te versterken.
[10]Met dezelfde uitzonderingen zoals voorzien in het huidige art. 629 W.Venn.
[11]En dit, niettegenstaande het feit dat in de nieuwe regels aan een overtreding van art. 629 W.Venn. nog steeds strafrechtelijke sancties verbonden zijn (art. 648 W.Venn. werd niet gewijzigd door het K.B. van 8 oktober 2008).

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.