Personal tools

Home Newsroom Legal News Nieuwe ordonnantie betreffende bodem in Brussel
Advocaten | Avocats

Nieuwe ordonnantie betreffende bodem in Brussel

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De nieuwe ordonnantie betreffende bodemsanering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [1] zal op 1 januari 2010 in werking treden. Ongetwijfeld zal uw organisatie met deze nieuwe regulering in aanraking komen. Dit kan gebeuren in verschillende omstandigheden, zoals het onderhandelen van de verkoop van een onroerend goed, bij de aanvraag van een milieu- of bouwvergunning, wanneer een gebeurtenis plaatsvindt die bodemverontreiniging veroorzaakt,…

Doelstelling van de nieuwe ordonnantie

De nieuwe regulering bevat heel wat wijzigingen tegenover de regulering van 2004 [2], die opgeheven zal worden. Verschillende doelstellingen worden beoogd: het ‘de vervuiler betaalt’ principe, integratie van de economische realiteit, rechtszekerheid, verbeterde procedures en verbeterde transparantie en toegang tot informatie. Hiertoe dienen verschillende procedures en verplichtingen gevolgd te worden in de verschillende fases van bodemverontreiniging en sanering.

Verplichtingen onder de nieuwe ordonnantie

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE-BIM) zal een inventaris van de meest relevante beschikbare data over bodemverontreiniging bijhouden en zal alle gronden indelen in vijf vervuilingcategorieën en drie vervuilingtypes.

Gebaseerd op deze classificaties zullen verschillende acties ondernomen dienen te worden, variërend van verschillende types onderzoek tot daadwerkelijke bodemsanering. Het verkennend bodemonderzoek vormt steeds het startpunt hierbij.

Het oriënterend bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden wanneer eigendom of zakelijke rechten overgedragen worden, bij risicoactiviteiten (sluiting, overdracht of vernieuwing van een risicoactiviteit, periodieke verplichting), bij aanvraag van een nieuwe milieuvergunning of verlenging of uitbreiding van een bestaande milieuvergunning voor een risicoactiviteit, bij aanvraag van een milieu- en/of bouwvergunning, in geval van ontdekking bij uitgravingen, wanneer zich een ongeval voordoet, in geval van onteigening en bij faillissement.

Het resultaat van het verkennend bodemonderzoek bepaalt welke volgende stappen genomen dienen te worden. Afhankelijk van het vervuilingtype, de toepasselijke behandeling en de saneringsdrempel, zullen bepaalde saneringsmaatregelen vereist zijn. Deze kunnen gaan van een gedetailleerd bodemonderzoek tot, mogelijk, een risico-onderzoek, risicobeheersmaatregelen, sanering of voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.

De erkende bodemverontreinigingdeskundige speelt een cruciale rol bij de bepaling van de graad, categorie en oorzaak van de bodemverontreiniging, en bijgevolg bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen.

De nieuwe bodemsaneringregulering verplicht ook iedereen die bodemverontreiniging ontdekt, dit te melden aan het IBGE-BIM.

De meeste bepalingen van de nieuwe regulering worden bestraft met strafrechtelijke sancties.

De vervuiler betaalt

Het ‘de vervuiler betaalt’ principe werd uitdrukkelijk opgenomen in de nieuwe regulering. Het verkennend bodemonderzoek en/of de noodzakelijke behandeling (gedetailleerd bodemonderzoek en sanering) moeten uitgevoerd worden door de exploitant van de betreffende installatie, de eigenaar (houder van een zakelijk recht) van de grond en/of de geïdentificeerde vervuiler. Daarenboven werd een strikte aansprakelijkheid ingevoerd: de kosten voor het verkennend bodemonderzoek, de behandeling en alle andere gerelateerde schadeposten, kunnen teruggevorderd worden van de vervuiler. Het is duidelijk dat saneringsmaatregelen duur zijn, daarom is het essentieel snel te reageren en na te gaan of men zelf aan de verplichtingen moet voldoen of deze kan opleggen aan anderen.

Hoewel de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten nog niet uitgevaardigd werden, zal de ordonnantie in werking treden op 1 januari 2010. Een goede voorbereiding en begeleiding zullen een belangrijke rol spelen wanneer uw organisatie geconfronteerd wordt met de vereisten en verplichtingen van deze nieuwe regelgeving.

Kathleen De hornois, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat, Tel.: + 32 3 242 42 27, E-mail: ivanherck@laga.be

[1] Ord. Br. 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.
[2] Ord. Br. 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.