Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new (Dutch)

last modified Oct 08, 2014 10:57 AM
September 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

  • Het besluit van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure (het Milieuschadebesluit) is inwerking getreden op 4 september 2014, met uitzondering van artikel 8 en 9. De preventie- en inperkingsplicht voor de administratie treden dus vooralsnog niet in werking. Enkel de verplichtingen in hoofde van de exploitanten die milieuschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken treden in werking. (Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, BS 25 augustus 2014)
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een aantal handelingen vrijgesteld van het verkrijgen van een bouwvergunning. Het gaat om modulaire bouwwerken, wegenwerken, zendmasten, antennes, en dergelijke. (Besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 juni 2014 en van 6 juni 2014, BS 26 aug 2014 en 29 aug 2014).

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • Een vonnis of arrest dat het akkoord van partijen bevestigt omtrent de nietigheid of ontbinding van een overeenkomst tot overdracht van een onroerend goed, kan niet worden beschouwd als een vernietiging of ontbinding die recht geeft op teruggave van de geheven registratierechten in de zin van artikel 209, 3° W.Reg., d.i. een vonnis of arrest dat de gerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst uitspreekt (Gent 11 september 2013, E.E./103.239; Antwerpen 4 juni 2013, E.E./103.171). Indien het akkoordvonnis evenwel niet beperkt is tot de loutere overname van de inhoud van een akkoord tussen partijen maar de rechter ook kennis heeft genomen van het geschil, kan het akkoordvonnis wel beschouwd worden als een gerechtelijke ontbinding in de zin van artikel 209, 3° W.Reg. (Antwerpen 4 juni 2013, E.E./103.171). Mocht dit dossier zich hebben voorgedaan na 1 november 2007, dan zouden partijen gebeurlijk wel toepassing hebben kunnen gemaakt van de regels inzake teruggave van registratierechten bij minnelijke ontbinding van verkoopovereenkomsten van onroerende goederen gelegen in Vlaanderen (artikel 209, 2bis° Vl.W.Reg.)?
  • De verkoop van de tréfonds aan een vennootschap die reeds over het recht van erfpacht beschikt m.b.t. dit onroerend goed, gevolgd door de overdracht van de aandelen van deze vennootschap aan een derde, kan niet gevat worden door de algemene antimisbruikbepaling inzake registratierechten en inkomsten¬belastingen gelet op de aanwezigheid van voldoende niet-fiscale motieven, zoals de continuïteit van de bestaande contracten m.b.t. het onroerend goed, de herinvestering van de verkoopopbrengst in nieuwe projecten van de aandeelhouders en de intentie om de activiteit van de vennootschap verder te zetten na de aandelenoverdracht (Voorafgaande Beslissing nr. 2014.127, d.d. 15 april 2014).

Contact

Varia - Divers

  • De termijn voor een syndicus om een gecoördineerde versie van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van inwendige orde voor te leggen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars verstreek op 1 september 2014. Deze coördinatieplicht was ingegeven in de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 en beoogde de bekendheid van de mede-eigenaars met de nieuwe wetgeving te verhogen. (Wet van 17 augustus 2013 tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft, BS 22 augustus 2013)
  • Een persoon die de dubbele hoedanigheid heeft van zowel syndicus als boekhouder, heeft de hoedanigheid van handelaar zodra hij zijn activiteit als syndicus uitoefent als zaakwaarnemer. Hij die zaken in beheer neemt voor een ander middels het ontvangen van een vergoeding, is een handelaar, onafhankelijk van de hoedanigheid van de persoon voor wie hij optreedt of de aard van de handelingen die hij daarvoor uitvoert. Hof van Beroep te Brussel 24 april 2014 (T.B.H. 2014/7 – september 2014)

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.