Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new (Dutch)

last modified Nov 13, 2014 04:58 PM
October 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

  • Nieuw besluit ter uitvoering van het decreet onroerend erfgoed (Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013, BS 27 oktober 2014);
  • Decreet omgevingsvergunning gepubliceerd in Belgisch Staatsblad (Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014);
  • Inwerkingtreding van gewijzigd artikel 21 Vlarebo op 4 oktober 2014: nieuw onderscheid in lijst van risico-inrichtingen en daaraan gekoppelde bodemonderzoeksplicht (Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, BS 24 september 2014).

Contact

BTW

  • Regering Michel I heeft beslist om het verlaagd btw-tarief voor de renovatie en omvorming van woningen enkel nog toe te laten voor gebouwen die minstens 10 jaar oud zijn in plaats van 5 jaar. Verwachte inwerkingtreding is 1 januari 2016. (Regeerakkoord Michel I)
  • Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen in fiscale zaken geeft aan dat een beroepsverkoper een gerenoveerd goed niet moet verkopen met btw indien de renovatiekost meer dan 60% bedraagt van de verkoopwaarde van het gebouw. (Voorafgaandelijke Beslissing nr. 2013.480 van 26 november 2013)

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • De rechtbank van eerste aanleg van Brugge komt tot het besluit dat er geen sprake is van veinzing wanneer de vestiging van een recht van erfpacht ten voordele van een vennootschap wordt gevolgd door de verkoop van de tréfonds aan een met de erfpachtnemer verbonden vennootschap. Deze uitspraak is verrassend vermits beide transacties elkaar hebben opgevolgd binnen een termijn van 17 dagen. Evenmin stoort het de rechtbank dat de erfpachtnemer en de koper de nodige fondsen hadden verworven van eenzelfde groepsvennootschap. Door de rechtbank wordt vnl. belang gehecht aan het feit dat partijen alle gevolgen van hun handelingen hebben aanvaard. De rechtbank werpt bovendien op dat de constructie bedoeld was om het onroerend goed veilig te stellen tegen aanspraken van schuldeisers van de exploitatievennootschap / erfpachtnemer omdat het erfpachtcontract voorzag in een ontbinding van rechtswege in geval van kennelijk onvermogen van de vennootschap, faillissement, etc. (Rb. Brugge 10 maart 2014, EE/104.611).
  • De Brusselse Hoofdstedelijke Regering brengt wijzigingen aan de regeling inzake de aanwijzing van lastgever of de zgn. commandverklaring. Om te vermijden dat de aanwijzing van een lastgever als een wederverkoop wordt beschouwd en er een dubbele heffing van registratierechten zou zijn, dient de commandverklaring voortaan binnen een termijn van vijf werkdagen (i.p.v. één) geregistreerd te worden. De nieuwe termijn geldt in principe vanaf 16 oktober 2014 (Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten, BS 17 juni 2014 en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten, BS 16 oktober 2014).

Contact

Varia - Diver

  • Handelshuur: de hoofdhuurder is verplicht zijn antwoord op de aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder binnen 3 maanden vanaf die aanvraag ter kennis te brengen aan de onderhuurder. Het stilzwijgen van de hoofdhuurder geldt als een vermoeden van instemming met de aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder (Cass. 22 maart 2013, RW 2014-15, nr. 9);
  • Het verhuren van onverdeelde eigendom aan een derde vereist de medewerking van alle mede-eigenaars. Bij gebreke aan medewerking van alle mede-eigenaars, blijft de huurovereenkomst geldig maar is ze niet tegenwerpelijk aan de andere mede-eigenaars (Cass. 28 juni 2013, RW 2014-15, nr. 9).

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.