Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Jun 03, 2014 03:51 PM
May 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

Contact

BTW

  • Fiscus verduidelijkt draagwijdte van de verlaagde btw-tarieven voor afbraak en heropbouw en renovatie van woningen (Nederlands | Frans)
  • Hof van Justitie geeft aan onder welke voorwaarden de verkoop van effecten, die leiden tot de eigendomsovergang van onroerend goed, aan een andere belasting dan btw kan worden onderworpen (HvJ C-139/12, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona).

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • Artikel 161, 2° W.Reg. voorziet in een kosteloze registratie van o.m. de overdracht in der minne van onroerende goederen ten algemenen nutte aan de Staat, provinciën, gemeenten, open-bare instellingen en aan alle andere tot onteigening gerechtigde organismen of personen. De notie “overdracht van onroerende goe¬deren” wordt hierbij ruim geïnterpreteerd. In het verleden werd door de administratie reeds aanvaard dat een gebouw dat aan een gemeente wordt verhuurd en waaraan een publieke be¬stemming wordt gegeven, kwalificeert voor kosteloze registratie overeenkomstig artikel 161, 2° W.Reg. Aangezien de vestiging van een recht van erfpacht gelijkgesteld wordt met huur in artikel 83 W.Reg. kan de vestiging van een recht van erfpacht ten voor¬dele van een autonoom gemeentebedrijf in principe evenzeer kosteloos worden geregistreerd (Vooraf-gaande Beslissing nr. 2013.449, d.d. 12 november 2013)
  • De partiële splitsing van een vennootschap waarbij drie maga-zijnen samen met schulden en bijhorend personeel (met uit-zondering van het administratief personeel) worden getrans¬fer-eerd naar drie nieuw op te richten vennootschappen, kwalificeert als een bedrijfstak en komt aldus in aanmerking voor een vrij¬stelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117, §2 j° 120, lid 3 W.Reg. (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.522, d.d. 17 december 2013).

Contact

Varia - Divers

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.