Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Jul 01, 2014 02:57 PM
June 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

Contact

BTW

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • De rechtshandeling waarbij een onroerend goed naar aanleiding van de gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een BVBA zonder tegenprestatie wordt onttrokken ten voordele van één van haar vennoten, is onderworpen aan het verdelingsrecht van 1% (2,5% in Vlaanderen) mits een aantal voorwaarden worden gerespecteerd. Meer bepaald, dient (i) één van de uitzonderingen voorzien in artikel 129, lid 3 W. Reg (d.i. de vennoot aan wie het onroerend goed wordt toebedeeld heeft destijds het onroerend goed in de vennootschap ingebracht of was reeds vennoot op het ogenblik waarop de vennootschap het onroerend goed met toepassing van het mutatierecht heeft verkregen) van toepassing te zijn en (ii) de rechtshandeling in één keer plaats te vinden (d.w.z. middels een onmiddellijke toebedeling van het onroerend goed bij de kapitaalvermindering) (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.330 d.d. 22 oktober 2013).
  • De onttrekking aan een vennootschap van een onroerend goed aangekocht onder het BTW-stelsel kan genieten van de uitzondering in artikel 129, lid 3, 2° W.Reg. Dit betekent dat de verrichting volgens haar eigen kenmerken zal worden belast (en dus niet automatisch onderworpen wordt aan het mutatierecht) indien het onroerend goed wordt toebedeeld aan een vennoot die reeds vennoot was op het ogenblik dat de vennootschap het onroerend goed heeft aangekocht met toepassing van BTW. De aankoop met BTW door de vennootschap wordt met andere woorden gelijkgesteld met een aankoop onder toepassing van het mutatierecht (Parl Vr. nr 621, 21 oktober 2013, Vr. en Antw. Kamer 2013-2014, nr. 53-138, 296 (W.-F. Schiltz)).
  • Inkomsten uit GSM-masten niet langer onderworpen aan roerende voorheffing maar aangemerkt als onroerende inkomsten in de zin van artikel 7 WIB92 (Grondwettelijk Hof Arrest nr. 93/2014 van 19 juni 2014)

Contact

Varia - Divers

  • Vanaf 31 mei gelden nieuwe regels voor wie via een vastgoedmakelaar verkoopt of verhuurd: de bepalingen inzake consumentenbescherming van het Wetboek Economisch recht zijn van toepassing op relatie vastgoedmakelaar - consument (Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht)
  • Bieder moet niet langer fysiek aanwezig zijn bij openbare verkoop van onroerende goederen: gedematerialiseerde biedingen, bijvoorbeeld online, zijn voortaan ook mogelijk (gewijzigd artikel 1193 lid 2 Ger.W. bij Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014)
  • Wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: het KB gereglementeerde vastgoedvennootschappen zal de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving bepalen (BS 30 juni 2014).

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.