Personal tools

Home Newsroom Legal News Interprofessoneel akkoord 2011-2012 - Deel 2
Advocaten | Avocats

Interprofessoneel akkoord 2011-2012 - Deel 2

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
We hebben u al eerder ingelicht over het voorstel van Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat uiteindelijk door een deel van de werknemersorganisaties werd verworpen (newsflash dd 31/1/2011).

Deze verwerping had als gevolg dat de regering in lopende zaken de loonnorm diende vast te stellen met het verstrekkende gevolg dat deze loonnorm hierdoor “bindend” zou worden en er noch op sectorniveau, noch op ondernemingsniveau noch op individueel niveau zou mogen van afgeweken worden.

De Raad van State heeft in haar advies van 3 maart 2011 geopperd dat dit niet tot de bevoegdheid van een regering lopende zaken behoort, doch de regering heeft beslist de loonnorm toch vast te leggen via een Koninklijk Besluit (1).

In concreto zal de totale loonkost in 2011 maar mogen toenemen met de indexaties en de baremieke verhogingen; in 2012 zal de totale loonkost slechts mogen verhogen met 0,3% bovenop de indexaties en de baremieke verhogingen.

Om alsnog collectief dan wel individueel van de rigiditeit van het systeem te kunnen afwijken, zal optimaal van de uitzonderingen op deze regel moeten worden gebruik gemaakt (bv. sommige promoties), dan wel de bestaande loonkost worden geoptimaliseerd door de toepassing van andere verloningsmethoden (bv. invoering van een niet-recurrent resultaatsgebonden bonusplan ter vervanging van een gewoon collectief bonusplan).

Geert Joosten, Advocaat/Avocat, Tel : + 32 800 70 68, E-mail : gejoosten@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

(1) Koninklijk Besluit dd 28 maart 2011 (B.S. 1 april 2011).

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.