Personal tools

Home Newsroom Legal News Gevolgen van de nieuwe EU-Verordening inzake sociale zekerheid op de aanvullende pensioenkapitalen
Advocaten | Avocats

Gevolgen van de nieuwe EU-Verordening inzake sociale zekerheid op de aanvullende pensioenkapitalen

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Wanneer een aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald in België, worden er twee parafiscale inhoudingen op verricht. Enerzijds gaat er een RIZIV-bijdrage van 3,55 % af, anderzijds is er een solidariteitsbijdrage van (meestal) 2 %. Deze twee inhoudingen blijken ook te gebeuren op uitbetalingen die Belgische groepsverzekeraars of Belgische pensioenfondsen doen aan mensen die in het buitenland wonen en niet aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen zijn.

Niettemin moet binnen de Europese Unie sinds 1 mei 2010 rekening worden gehouden met een nieuwe ontwikkeling. Op die datum is immers de nieuwe Europese coördinatieverordening op de sociale zekerheid, de Verordening 883/2004, in werking getreden. Die bepaalt onder andere onder welke sociale zekerheid gepensioneerden vallen. Gepensioneerden vallen in de regel onder de sociale zekerheid van hun woonplaats. De Belgische sociale zekerheid is dan ook niet van toepassing op een gepensioneerde die in een andere lidstaat van de Europese Unie woont.

Dit betekent meteen dat dergelijke gepensioneerde ook geen Belgische socialezekerheidsbijdragen meer moet betalen. Bijgevolg mogen, volgens het Europees recht, geen RIZIV-bijdrage en geen solidariteitsbijdrage meer worden ingehouden op een aanvullend pensioen dat wordt betaald door een Belgische verzekeraar of door een Belgisch pensioenfonds aan een gepensioneerde die zijn woonplaats in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft en zo onder de sociale zekerheid van dat land valt.

De Belgische wetgeving zal in die zin moeten worden aangepast. In afwachting van een wetswijziging is het evenwel de vraag of de Belgische socialezekerheidsautoriteiten al op eigen initiatief met deze nieuwe Europese evolutie rekening zullen willen houden. Wordt hier geen rekening mee gehouden, dan zitten de Belgische verzekeraars en Belgische pensioenfondsen in een dubbelzinnige situatie : ze worden dan immers geconfronteerd met rechtsregels die elkaar tegenspreken. Naar Belgisch recht moeten ze nog altijd de inhouding verrichten, terwijl ze dat naar Europees recht in bepaalde gevallen niet meer mogen doen. Daar komt nog bij dat gepensioneerden van de verzekeraar of van het pensioenfonds een schadevergoeding kunnen vorderen, als er een onterechte inhouding gebeurt.

Het valt dan ook te hopen dat zo snel mogelijk rechtszekerheid komt in deze materie via een wetswijziging.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.