Personal tools

Home Newsroom Legal News Hulpmiddelen: soms ten laste van werknemer!
Advocaten | Avocats

Hulpmiddelen: soms ten laste van werknemer!

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Ingevolge artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn werkgevers onder meer verplicht hun werknemers de voor de uitvoering van hun werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Althans in beginsel, want deze verplichting geldt slechts “behoudens strijdige bepaling”.

Zo werd nog recent door het Arbeidshof van Brussel in een arrest van 19 februari 2010 bevestigd dat uit de zinsnede “behoudens strijdige bepaling” dient te worden afgeleid dat werknemer en werkgever geldig kunnen overeenkomen dat de kosten verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de werkgever, niettemin door de werknemer zullen worden gedragen.

Een bijlage bij de arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger voorzag dat hem een GSM-abonnement ter beschikking werd gesteld, doch dat de werkingskosten (abonnement en verbruik) maandelijks aan hem werden doorgerekend. De werknemer kreeg hiervoor wel een forfaitaire vergoeding, doch het bedrag van deze tussenkomst dekte blijkbaar niet de kosten voor het professionele gebruik van de GSM. Hij kon volgens het Arbeidshof evenwel niet de werkelijke kostprijs van zijn werkgever terugclaimen.

De mogelijkheid om bij overeenkomst af te wijken van de hulpverplichting van de werkgever bestaat uiteraard ook voor andere noodzakelijke hulpmiddelen dan een GSM (vb. wagen, gereedschap, bureau-accessoires, tijdschriften …). Het begrip ‘hulpmiddelen’ wordt immers ruim geïnterpreteerd.

Sofie Bontinck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 3 242 42 24, E-mail: sobontinck@laga.be
Tom Robert, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 3 242 42 31, E-mail:
trobert@laga.be

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.