Personal tools

Home Newsroom Legal News Het ‘Reparatie-K.B. overheidsopdrachten’: welke nieuwigheden?
Advocaten | Avocats

Het ‘Reparatie-K.B. overheidsopdrachten’: welke nieuwigheden?

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op vrijdag 21 februari 2014 werd het zogenaamde ‘Reparatie-K.B. overheidsopdrachten’ gepubliceerd (1). Dit Koninklijk Besluit brengt wijzigingen aan in de diverse uitvoeringsbesluiten bij de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, alsook de overheidsopdrachtenwet defensie- en veiligheidsgebied van 13 augustus 2011.

1. Aanleiding en doel van het ‘Reparatie-K.B.’

Het ‘Reparatie-K.B.’ beoogt tegemoet te komen aan enkele wijzigingen die zich hebben voorgedaan sinds de uitvaardiging van de uitvoeringsbesluiten bij de wetten inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder enkele evoluties in het recht en de praktijk omtrent overheidsopdrachten, de uitvaardiging van nieuwe aankondigingsmodellen door de Europese Commissie en de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. Daarnaast wenst men met dit ‘Reparatie-K.B.’ tegemoet te komen aan enkele onduidelijkheden, vormelijk en inhoudelijke gebreken die aan het licht gekomen zijn sinds de uitvaardiging van de uitvoeringsbesluiten.

2. Belangrijke wijzigingen en aandachtspunten

Het ‘Reparatie-K.B.’ omvat diverse preciseringen en terminologische aanpassingen van bepalingen in de diverse uitvoeringsbesluiten. Daarnaast bevat het enkele belangrijke nieuwigheden, zoals onder meer:

 • een precisering van de mogelijkheid beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten en de wijze waarop de aanbestedende entiteit deze informatie dient te controleren.
 • verduidelijking dat opdrachten die geplaatst worden in het kader van een raamovereenkomst geen aankondiging vereisen.
 • het verplicht gebruik van de impliciete verklaring op eer bij een open procedure, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanbestedende entiteiten die kosteloze elektronische toegang hebben tot de hieraan verbonden inlichtingen en documenten. Voor de overige procedures of wanneer de aanbestedende entiteit niet beschikt over kosteloze elektronische toegang, staat het de aanbestedende entiteit vrij de impliciete verklaring op eer te voorzien in de opdrachtdocumenten.
 • verplichting voor de aanbestedende entiteit die kosteloze elektronische toegang heeft tot de inlichtingen en documenten inzake de fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën om de naleving van de fiscale verplichtingen te verifiëren binnen 48u na de openingszitting dan wel het uiterste tijdstip voor indiening van de aanvragen tot deelneming of offertes. Elke aanbestedende entiteit kan bovendien in de opdrachtdocumenten andere fiscale schulden dan deze ten aanzien van de FOD Financiën, zoals bijvoorbeeld boetes, aanduiden die zij wenst te onderzoeken, alsook aan de hand van welke documenten dit onderzoek zal gebeuren.
 • verduidelijking van het onderscheid tussen formele en materiële regelmatigheid van de aanvraag tot deelneming of offerte, alsook van het onderscheid tussen de sanctie van substantiële en niet-substantiële nietigheid.
 • verplicht gebruik van gunningscriteria bij de onderhandelingsprocedure onder de Europese drempels, doch evenwel geen verplichte weging van de gunningscriteria. Gelet op het transparantiebeginsel is het opnemen van een weging desalniettemin aangewezen. Er blijft evenwel een beperkt aantal uitzonderingen waarbij het vereiste van gunningscriteria niet geldt, dit is het geval voor de diensten opgenomen in bijlage IIB en enkele gevallen van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 • een bijzondere mogelijkheid tot herziening van de opdracht op vraag van de aanbestedende entiteit of opdrachtnemer bij wijziging in België van de heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag, mits voldaan aan een dubbele voorwaarde.
 • uitbreiding van de mogelijkheid tot voorschot aan de opdrachtnemer voor de opdrachten gesloten met aanvaarde factuur.

3. Inwerkingtreding van de wijzigingen

De door het ‘Reparatie-K.B.’ gewijzigde bepalingen treden in werking op maandag 3 maart 2014 en dit voor de opdrachten waarvoor vanaf die datum een aankondiging verzonden wordt naar het Publicatieblad van de Europese Unie of het Bulletin der Aanbestedingen of waarvoor vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag van deelname of offerte voor die opdrachten waarvoor geen aankondiging verplicht is. De volgende bijlagen bij het ‘Reparatie-K.B.’ hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2013 en dit ongeacht het ogenblik van bekendmaking van de opdracht:

 • Bijlage 1: lijst van instellingen en personen als bedoeld in artikel 4, §1 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011
 • Bijlage 2: lijst van federale aanbestedende overheden die kwalificeren als zogenaamde ‘centrale overheden’ en van producten voor opdrachten inzake defensie, dewelke onderworpen zijn aan de verlaagde Europese publicatiedrempel voor opdrachten voor leveringen en diensten
 • Bijlage 3: model bankverklaring

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 18, E-mail: ivanherck@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version 

(1) K.B. 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere Koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, B.S. 21 februari 2014.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.