Personal tools

Home Newsroom Legal News ESR-neutraliteit onder het nieuwe stelsel van nationale en regionale rekeningen: ESR 2010
Advocaten | Avocats

ESR-neutraliteit onder het nieuwe stelsel van nationale en regionale rekeningen: ESR 2010

last modified Apr 16, 2014 06:23 PM
De lidstaten van de Europese Unie dienen vanaf 1 september 2014 het ESR 2010 (dat in de plaats komt van het ESR 95) toe te passen bij de opmaak van hun nationale rekeningen.

Het Europees Systeem van nationale en regionale Rekeningen (ESR) komt tegemoet aan de nood om te beschikken over vergelijkbare, actuele en betrouwbare informatie betreffende de economische situatie van iedere lidstaat of regio, hetgeen nodig is om de beleidsvorming in de Unie en het toezicht op de economieën van de lidstaten alsook op de economische en monetaire unie te kunnen garanderen. Met het ESR 2010 werd het ESR 95 herzien ten einde de nationale rekeningen beter af te stemmen op de nieuwe economische toestand. Hieronder worden de voornaamste wijzigingen toegelicht die een invloed hebben op de kwalificatie van projecten als al dan niet ESR-neutraal.

1. Ook kapitaalkosten vallen onder productiekosten

Een entiteit die in het kader van een participatieve PPS-structuur wordt beschouwd als een marktproducent, behoort niet tot de sector “overheid”. Dit heeft tot gevolg dat de desbetreffende transacties, in principe, ESR-neutraal zijn.

Om te bepalen of een entiteit een marktproducent is, wordt de vraag gesteld of deze gefinancierd wordt door verkoop van eigen goederen en diensten tegen economisch significante prijzen. Hiertoe hanteert men het 50% criterium, hetgeen inhoudt dat er tot een verkoop tegen economisch significante prijzen wordt besloten wanneer meer dan 50% van de productiekosten door de verkopen wordt gedekt.

In het kader van ESR 95 verstond men onder productiekosten: de som van het intermediair verbruik, de beloning van werknemers, het verbruik van vaste activa en de niet-productgebonden belastingen op productie. Het ESR 2010 voegt (mede ten gevolge van de Europese schuldencrisis) de kapitaalkosten aan dit rijtje toe.

Dit heeft tot gevolg dat het aandeel van de productiekosten zal stijgen waardoor kan worden verwacht dat meerdere entiteiten onder de sector overheid zullen vallen.

2. De risicoallocatie

Bij contractuele samenwerkingsstructuren (PPS) rijst de vraag welke de risico’s zijn die door de contractspartijen worden gedragen om te besluiten tot de al dan niet ESR-neutraliteit van een project. Zo dient de exploitant in de feiten de bouwrisico’s en de vraag- dan wel beschikbaarheidsrisico’s te dragen.

Het ESR 2010 voegt hier uitdrukkelijk aan toe dat een meerderheidsfinanciering, een garantie die de meerderheid van de bijeengebrachte financiering dekt of een beëindigingsclausule die voorziet in een compensatie van het grootste deel van de door de financiers beschikbaar gestelde middelen bij beëindiging op initiatief van de exploitant, tot gevolg heeft dat de bovenvermelde risico’s feitelijk niet voldoende door de exploitant worden gedragen.

Hierdoor zullen in de feiten een aantal projecten die als ESR-neutraal werden aangeduid, niet langer deze kwalificatie kunnen krijgen. Dit heeft een onmiddellijke weerslag op de begroting.

3. Vertonen van voldoende marktgedrag

Het ESR 2010 voegt bovendien nog enkele bijkomende criteria toe om te verzekeren dat een publiekrechtelijke eenheid die wordt gekwalificeerd als een marktproducent ook werkelijk marktgedrag vertoont.

Dit marktgedrag wordt door de verordening enkele malen geconcretiseerd als het in concurrentie treden van de overheidsproducent met andere producenten door in te schrijven op overheidsopdrachten onder commerciële voorwaarden. Dit leidt er onder meer toe dat dat de overheid de overheidsproducent dan ook uitsluitend voor de door hem geleverde diensten betaalt.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Steven Verbeyst, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 82, E-mail: sverbeyst@laga.be

Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.