Personal tools

Home Newsroom Legal News EHJ veroordeelt het Belgische verbod op koppelverkoop
Advocaten | Avocats

EHJ veroordeelt het Belgische verbod op koppelverkoop

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Koppelverkoop – de verkoopstechniek waarbij het verkrijgen van een product, dienst of voordeel door de consument onlosmakelijk wordt verbonden aan de aankoop van een ander product of andere dienst – wordt, op enkele uitzonderingen na, verboden onder de Belgische wetgeving [1].

Dit algemeen verbod op koppelverkoop werd reeds enige tijd fel bekritiseerd omwille van vermeende strijdigheid met de Europese Richtlijn 2005/29 inzake oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten [2]. Met een arrest van 23 april 2009 bevestigde nu ook het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat het algemeen verbod op koppelverkoop strijdig is met de Europese regelgeving.

In afwachting van de nodige aanpassingen in de wetgeving, dienen de Belgische rechters derhalve het verbod op koppelverkoop naast zich neer te leggen. Het gezamenlijk aanbod van producten of diensten is dus voortaan principieel toegelaten. Enkel indien er sprake zou zijn van een oneerlijke handelspraktijk, bv. omdat de koppelverkoop misleidend of agressief is, kan de rechter deze verkoopstechniek nog verbieden.

Michel Flamme, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 71 46, E-mail: miflamme@laga.be
Silvia Van Dyck, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 71 31, E-mail : sivandyck@laga.be
Jürgen Egger, Advocaat-Vennoot, Tel.: + 32 2 800 70 53, E-mail : jegger@laga.be

[1] Artikel 54 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
[2] Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.