Personal tools

Home Newsroom Legal News De nieuwe Europese Verordening 883/2004 inzake de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving voor mobiele werknemers in de EU
Advocaten | Avocats

De nieuwe Europese Verordening 883/2004 inzake de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving voor mobiele werknemers in de EU

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De nieuwe Verordening (EU) n° 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsheidsstelsels (hierna ‘Verordening 883/2004’) wordt verwacht in werking te treden op 1 maart 2010. Dit zal een grote invloed hebben op de sociale zekerheidssituatie van uw mobiele werknemers.

Verordening (EU) n° 883/2004

De Verordening 883/2004 en haar uitvoeringsreglementen (te publiceren in september 2009) zal met ingang van 1 maart 2010 de Verordening n° 1408/71 (hierna: ‘Verordening 1408/71’) vervangen.

Hierdoor zullen de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheidssystemen gewijzigd worden. Enkele van de belangrijkste veranderingen worden hieronder toegelicht.

Belangrijkste veranderingen

  • Detacheringen

Vandaag, i.e. onder de Verordening 1408/71, is de periode gedurende dewelke een werknemer onder het sociale zekerheidssysteem van zijn thuisland kan blijven terwijl hij/zij gedetacheerd is naar het buitenland (gebaseerd op het algemene detacheringsartikel) gelijk aan 12 maanden. Onder de nieuwe verordening wordt deze periode verlengd tot 24 maanden. Dit betekent dat een aanvraag voor een detachering van 24 maanden niet langer de tussenkomst vereist van de sociale zekerheidsautoriteiten van het gastland.

De mogelijkheid om een aanvraag voor een langere periode in te dienen (op grond van artikel 17 – gewoonlijk tot 5 jaar – tussenkomst van de autoriteiten van het gastland is vereist) blijft bestaan. Ook de belangrijkste voorwaarden voor een detachering wijzigen niet.

  • Gelijktijdige tewerkstelling

Onder de Verordening 1408/71 is een persoon in geval van gelijktijdige tewerkstelling in verschillende staten voor één en dezelfde werkgever, onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het thuisland indien hij/zij een deel van zijn activiteiten uitoefent in het thuisland (in veel landen is een gemiddelde van 1 dag per maand voldoende in dit verband). Onder Verordening 883/2004 zal een werknemer – in een gelijkaardige situatie – enkel onderworpen zijn aan het sociale zekerheidssysteem van het thuisland op voorwaarde dat hij/zij een substantieel deel van zijn/haar activiteiten uitvoert in het thuisland. ‘Substantiële’ activiteiten worden gedefinieerd als 25% of meer van de arbeidstijd, vergoeding of omzet. Deze definitie kan de sociale zekerheidssituatie van een aantal mobiele werknemers die werken in verschillende landen en die vandaag onderworpen zijn aan het sociale zekerheidssysteem van hun thuisland, wijzigen.

Bijkomend worden onder de nieuwe regels de zogenoemde ‘Bijlage VII situaties’ waarbij een persoon uitzonderlijk onderworpen kan zijn aan twee verschillende sociale zekerheidssystemen, afgeschaft. In de toekomst zal een persoon die op hetzelfde moment als werknemer en als zelfstandige werkt in verschillende landen, automatisch onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel voor zelfstandigen van het land dat reeds bevoegd is voor de activiteiten als werknemer.

  • Voordelen

Sommige wijzigingen hebben betrekking op de bepalingen die verband houden met specifieke takken van sociale zekerheidsvoordelen. Zo wordt bijvoorbeeld de uitvoer van werkloosheidsuitkeringen nu mogelijk gedurende een periode van 6 maanden in plaats van 3 maanden onder de Verordening 1408/71.

Overgangsregels

Gedurende een overgangsperiode (10 jaar) zullen de bepalingen van de Verordening 1408/71 verder van toepassing blijven op bestaande situaties voor zover de feitelijke elementen van de bestaande situatie niet worden gewijzigd, tenzij de werknemer uitdrukkelijk verzoekt dat de nieuwe Verordening wordt toegepast.

Belangrijk om op te merken is dat de bepalingen van Verordening 1408/71 verder van toepassing zullen blijven op onderdanen van derde landen omdat de nieuwe verordening enkel op hen van toepassing zal eens de EU-lidstaten overeengekomen zijn om het toepassingsgebied van de Verordening in die zin uit te breiden.

De bepalingen van de Verordening 1408/71 zullen ook van toepassing blijven met betrekking tot Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, daar de overeenkomsten met die landen nog moeten gesloten in verband met de toepassing van Verordening 883/2004 voor mobiele werknemers binnen de EEA en Zwitserland.

Hoe zal dit uw onderneming beïnvloeden?

De inwerkingtreding van de Verordening 883/2004 kan een herziening van de sociale zekerheidssituatie van uw mobiele werknemers vereisen.

Het kan nodig zijn de expat policy en de compliance procedures aan te passen en de arbeidsverhoudingen te herzien.

De invoering van de Verordening 883/2004 kan ook financiële gevolgen hebben. Aangezien het ene of het andere sociale zekerheidssysteem voordeliger zal zijn vanuit een kostenperspectief, kan de invoering van de Verordening ook een aantal mogelijkheden voor optimalisatie creëren.

Tot slot zal ook het feit dat de werknemer een keuzerecht heeft, een zorgvuldige afweging en beheer vereisen.

Nicolaas Vermandel, Advocaat Vennoot, Tel.: +32 2 800 70 77, E-mail: nvermandel@laga.be
Annemie Douchy, Legal Consultant, Tel.: +32 2 800 70 79, E-mail: adouchy@laga.be
Olivier Malisse, Advocaat, Tel.: +32 2 800 71 09, E-mail: omalisse@laga.be
Marleen Minnecre, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 78, E-mail: mminnecre@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.