Personal tools

Home Newsroom Legal News De federale begroting 2010-2011 en zijn gevolgen voor het arbeidsrecht en sociale zekerheid
Advocaten | Avocats

De federale begroting 2010-2011 en zijn gevolgen voor het arbeidsrecht en sociale zekerheid

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Vorige week bereikte de federale overheid een akkoord over de federale begroting 2010-2011. De huidige newsflash informeert u over de belangrijkste maatregelen in verband met het arbeidsrecht en sociale zekerheid die zullen worden genomen om de doelstellingen te bereiken die door de federale begroting 2010-2011 worden vastgesteld...

Werkgevers en werknemers

De werkgeversbijdragen in verband met de vergoedingen die in het kader van brugpensioenen en andere vormen van vervroegd pensioen (Canada Dry) worden betaald, zullen worden geharmoniseerd en verhoogd. De hoogte van de werkgeversbijdragen zal afhangen van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik dat de werkgever het brugpensioen of het voordeel in het kader van andere vormen van vervroegd pensioen begint te betalen. De werkgeversbijdragen zullen gelijk zijn aan 50% (in plaats van 32,25%) wanneer de werknemer 52 jaar is of jonger wanneer het vervroegd pensioen ingaat. De werkgeversbijdragen zullen geleidelijk aan dalen in verhouding met de leeftijd van de werknemer wanneer het vervroegd pensioen ingaat. De werkgeversbijdragen zijn gelijk aan 10% wanneer de werknemer minstens 60 is op het ogenblik dat het vervroegd pensioen ingaat.

Nu kunnen werknemers die minstens 1 jaar anciënniteit binnen de onderneming hebben tijdskrediet opnemen. Deze termijn wordt verhoogd van 1 naar 2 jaar. Dit betekent dat voortaan slechts de werknemers die minstens 2 jaar anciënniteit binnen de onderneming hebben voor tijdskrediet in aanmerking kunnen komen. Tevens wordt de leeftijd om recht te hebben op een hogere vergoeding in het kader van tijdkrediet van 50 naar 51 jaar gebracht.

De werkgeversbijdragen met betrekking tot arbeidsongevallen zullen verhoogd worden tot 0,32% in plaats van 0,30%.

De tijdelijke maatregelen die werkgevers kunnen nemen om bedienden aan het werk te houden in plaats van hen te ontslaan (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet en tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering) zullen met 6 maanden worden verlengd. Deze maatregelen verstrijken dan ook niet op de voorziene datum van 31 december 2009, maar blijven van kracht tot 30 juni 2010, op voorwaarde dat de sociale partners een unaniem advies ten gunste van deze verlenging bereiken.

Het aanwerven van bepaalde jonge werknemers zal in 2010 en 2011 minder kosten aan de werkgever. De werkgevers zullen een subsidie tot 1.000,00 EUR per maand ontvangen gedurende een periode van 2 jaar wanneer zij een werknemer aanwerven die nog geen 26 jaar oud is, niet langer dan 6 maanden werkloos is en slechts een diploma van secundair onderwijs heeft. Geen socialezekerheidspremies dienen betaald te worden gedurende een periode van 2 jaar voor de tewerkstelling van een nieuwe werknemer die nog geen 19 jaar oud is en geen echte kwalificaties heeft.

Het aanwerven van nieuwe werknemers die minstens 45 jaar oud zijn, zal in 2010 en 2011 eveneens minder aan de werkgevers kosten. De werkgevers zullen een subsidie tot 1.000,00 EUR per maand ontvangen gedurende een periode van 2 jaar voor de aanwerving van een dergelijke werknemer.

De socialezekerheidspremies bovenop het minimumsalaris zullen van 16,09% worden verminderd tot 15% in 2010 en 13,5% in 2011.

Zelfstandigen

De zelfstandigen zullen zich vanaf de eerste dag van hun zelfstandige activiteit moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Tot hiertoe hadden zij 90 dagen om een sociaal verzekeringsfonds te kiezen.

Het verschil tussen het minimum wettelijke pensioen voor de zelfstandigen en het minimum wettelijke pensioen voor werknemers zal met 50% worden verminderd in de komende twee jaar.

Nicolaas Vermandel, Advocaat Vennoot / Avocat-Associé, Tel. : +32 2 800 70 77, E-mail: nvermandel@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.