Personal tools

Home Newsroom Legal News Dan toch forfaitaire waardering voor het privé voordeel van een GSM (deel 3)
Advocaten | Avocats

Dan toch forfaitaire waardering voor het privé voordeel van een GSM (deel 3)

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
In onze newsflash van 7 december 2009 meldden wij u nog de goedkeuring door de Ministerraad van een ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot de wijze waarop het voordeel van het privé-gebruik van een toestel voor mobiele telefonie (gsm, Blackberry, etc.) voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen gewaardeerd moet worden.

De Ministerraad kwam echter terug op haar beslissing en trok dit ontwerp in. Dit betekende evenwel geenszins dat het privé-gebruik van een gsm niet langer als een voordeel in natura zou zijn : integendeel, het voordeel diende nog steeds gewaardeerd te worden voor sociale zekerheidsdoeleinden maar door het uitblijven van een wettelijke regeling bleef de onzekerheid bestaan (zie onze newsflash van 16 maart 2010).

Om nu een einde aan deze onzekerheid te maken, besliste de RSZ daarom recent om de principes van het ontwerp van Koninklijk Besluit de facto toch te gaan toepassen. Concreet betekent dit dat de RSZ de volgende waarderingsmethoden bij controle zal toepassen:

  1. Indien de werkgever het privé-gebruik van gsm’s verbiedt, het niet-naleven ervan controleert en eventuele misbruiken sanctioneert (bv. door het door te rekenen aan de werknemer), bestaat er geen voordeel, en dus zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd.
  2. Indien de werkgever het privé-gebruik van gsm’s wel toelaat, maar hier een regeling voor heeft uitgewerkt (bv. gesplitste facturen, forfaitair bedrag per maand voor het beroepsgebruik, procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik), zal dit privé-gebruik niet door de RSZ als een voordeel worden beschouwd (en dus niet onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen), op voorwaarde dat (i) de criteria niet willekeurig werden bepaald en (ii) realistisch zijn ten opzichte van de functie van de werknemer en (iii) de werknemer de kosten voor het privé-gebruik van de gsm draagt.
  3. Indien er geen regeling voor het privé-gebruik door de werkgever wordt voorzien of de voorwaarden van punten 1 en 2 werden niet nagekomen, zal het voordeel voor het privé-gebruik van een gsm gewaardeerd worden op 12,50 EUR per maand, waarop ofwel de werkgever vrijwillig de verschuldigde RSZ-bijdragen zal betalen, ofwel de RSZ zal regulariseren aan een forfaitair bedrag ad 12,50 EUR per maand over een periode van 3 jaar (nieuwe verjaringstermijn voor vorderingen van de RSZ).

Didier Berckmans, Avocat/Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 66, E-mail: diberckmans@laga.be

Click here to read the English version
Click here to read the French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.