Personal tools

Home Newsroom Legal News BTW - Afbraak en heropbouw en renovatieregeling verduidelijkt
Advocaten | Avocats

BTW - Afbraak en heropbouw en renovatieregeling verduidelijkt

last modified Jun 03, 2014 11:13 AM
Real estate newsflash

Fiscus voert overgangsregeling in

De centrale btw-diensten hebben in een beslissing van 13 mei 2014, gepubliceerd op 27 mei 2014, meer duiding gegeven over de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor afbraak- en heropbouw en de renovatie van woningen. (Nederlands | Frans)

Wat zegt de beslissing?

De fiscus heeft naar eigen zeggen ‘juridische constructies’ onderzocht die bouwpromotoren hebben uitgewerkt met het oog op de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor afbraak- en heropbouw en/of renovatie van woningen, zijnde:

 • waarin de koper een contract sluit met één medecontractant voor de aankoop van een oud gebouw en een aannemingscontract om dat gebouw af te breken en herop te bouwen dan wel te renoveren (geval 1).

  In deze hypothese geeft de fiscus aan dat de opsplitsing tussen de verkoop van het oud gebouw en de aannemingswerken, onmiddellijk moet worden aanzien als de levering van een nieuw gebouw. Dit betekent dat zowel de verkoopprijs, met inbegrip van het grondaandeel, als de constructieprijs integraal aan 21% btw onderworpen is.
 • waarin de koper twee contracten sluit met een ‘grondeigenaar’ en een aannemer die instaat voor de aannemingswerken, waarbij de twee medecontractanten juridisch onderscheiden personen zijn (geval 2)

  Voor deze hypothese oordeelt de fiscus dat beide contracten in de regel een eenheid vormen, net zoals dat zou zijn voor het eerste geval, maar benadrukt zij dat er sprake is van misbruik en zij om die reden de toepassing van het verlaagd btw-tarief terzijde kan schuiven. Ook in dit geval is er 21% verschuldigd over de constructieprijs. Ze geeft wel aan dat er toch een feitelijke beoordeling moet gebeuren.

Conclusie: de opdeling van projecten om het verlaagd tarief voor afbraak-heropbouw of renovatie maximaal te genieten is niet langer mogelijk of wordt zelfs geacht nooit mogelijk geweest te zijn.

Overgangsregeling

Het ingenomen standpunt geldt ook voor het verleden, zodat de fiscus de zogenaamde juridische constructies voor het verleden kan herkwalificeren en dus de toepassing van het 6%-btw-tarief in vraag kan stellen. Op basis van de verjaringsregels kan zij op vandaag in principe teruggaan tot en met 2011.

Omdat er, rekening houdende met de vele onduidelijkheden ter zake de toepassing van de verlaagde tarieven, door de verschillende btw-diensten concrete beslissingen werden afgeleverd, heeft de fiscus evenwel in een “overgangsregeling” voorzien.

Dit houdt in dat:

 • bestaande formele akkoorden worden gehandhaafd voor het project waarvoor een beslissing werd gevraagd;
 • er een feitelijke beoordeling volgt van stilzwijgende akkoorden op grond van de volgende principes:
  • in een project dat wordt gerealiseerd volgens dezelfde principes van een ander project waarvoor de belastingplichtige een formeel akkoord heeft;
  • een formeel verzoek werd ingediend en er op datum waarop deze beslissing werd genomen nog geen antwoord werd gegeven

   Indien er inderdaad sprake is van een stilzwijgend akkoord, wordt de toepassing van het verlaagd tarief nog aanvaard voor de gebouwen die verkocht zijn vóór publicatiedatum van deze beslissing.

Het lijkt ons cruciaal om de lopende projecten in het licht van deze beslissing opnieuw onder de loep te nemen. Voor nieuwe projecten, wordt de toepassing van het verlaagd btw-tarief aanzienlijk verstrengd.

Meer info?

Wenst u meer informatie omtrent deze beslissing, contacteer dan gerust:

Danny Stas, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 11, E-mail: dstas@laga.be
Joaquim Heirman,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 71 27, E-mail: jheirman@laga.be  

 

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.