Personal tools

Home Newsroom Legal News Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Advocaten | Avocats

Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Sinds 1 januari 2010 moet de overdrager, vóór de overdracht van zakelijke rechten op een terrein, een bodemattest aanvragen bij het Brussels Instituut voor Milieurecht (BIM). Een besluit, recentelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (1), verduidelijkt de procedure voor de aanvraag van een bodemattest en stelt de geldigheidsduur van een bodemattest vast.

Het bodemattest kan op twee wijzen worden aangevraagd, namelijk via aangetekend schrijven of langs elektronische weg. Er moet een vergoeding betaald worden van 30 euro per attest en per perceel. Het BIM dient het bodemattest af te leveren binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. De inhoud van het bodemattest moet ter kennis worden gebracht van de overnemer en worden overgenomen in de authentieke akte.

De geldigheidsduur van het bodemattest hangt af van de bodemcategorie waarbij het betreffende perceel is ingedeeld:

  • Categorie 0: voor de percelen waarop nooit een bodemonderzoek is uitgevoerd, blijft het bodemattest maximaal 6 maanden geldig te rekenen vanaf de datum van uitreiking;
  • Categorie 1 en 2 : het bodemattest blijft onbeperkt geldig;
  • Categorie 3: het bodemattest blijft maximaal 1 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van uitreiking;
  • Categorie 4: het bodemattest blijft maximaal 6 maanden geldig te rekenen vanaf de datum van uitreiking.

Het besluit treedt in werking op 31 oktober 2010.

Kathleen De hornois, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be Katrien Kempe, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

(1) Besluit van 24 september 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest, B.S. 11 oktober 2010.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.