Personal tools

Home Newsroom Legal News Beter Bestuurlijk Beleid: government governance voor de publieke sector
Advocaten | Avocats

Beter Bestuurlijk Beleid: government governance voor de publieke sector

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 22 november 2013 werd door de Vlaamse Regering het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector bekrachtigd en afgekondigd. Dit decreet introduceert – bijna 10 jaar na de introductie van de codes inzake corporate governance – een code inzake government governance voor de Vlaamse publieke sector.

Met dit decreet worden enkele principes inzake deugdelijk bestuur die reeds werden opgenomen in het regeerakkoord 2009 - 2014 nu decretaal verankerd.

1. Decreteale verplichtingen inzake government governance

Het decreet verankert diverse maatregelen, waaronder:

  • De verplichting minimaal één derde onafhankelijke bestuurders aan te stellen;
  • Verplichte transparantie inzake lopende mandaten en activiteiten van de leden van de raad van bestuur;
  • De verplichting voor de raad van bestuur een deontologische code op te stellen voor haar leden;
  • Een billijke verhouding tussen de toplonen en de lonen van het personeel waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de topmanagers en andere personeelsleden in de publieke sector deze van de minister-president van de Vlaamse Regering niet mag overschrijden. Dezelfde maximumnorm is van toepassing voor de pensioenregeling van topmanagers en andere personeelsleden;
  • De vertrekpremie wordt beperkt tot maximaal het bedrag van één vast jaarsalaris en bij vrijwillig vertrek zal men geen vertrekpremie kunnen ontvangen;
  • Beperking op de mogelijkheid tot toekenning van een variabele bezoldiging;
  • Het werkingsgebied van het Renumeratiecomité wordt verruimd opdat dit kan toezien op de verdere uitbreiding van transparantie over verloning;
  • Een verplichting tot het opstellen van een deontologische code voor het personeel, alsook voor bepaalde entiteiten tot het opmaken van een regeling voor klokkenluiders;
  • Enkele generieke regels inzake de aanstelling van regeringscommissarissen, regeringsafgevaardigden en gemachtigden van financiën.

Voor de volledigheid wijzen we erop dat op elkeen van de aangehaalde principes onder bepaalde voorwaarden alsnog uitzonderingen van toepassing kunnen zijn.

2. Personeel toepassingsgebied van het decreet

Het decreet vindt toepassing op quasi alle geledingen van de Vlaamse publieke sector, gaande van de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid tot de entiteiten van de publieke sector die in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen ressorteren onder de sectorale code 13.12 en aldus deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid (1).

3. Inwerkingtreding van het decreet

Op heden werd het decreet nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, er bestaat bijgevolg nog geen duidelijkheid omtrent de datum van inwerkingtreding van het decreet.

Wat betreft de maatregelen inzake de samenstelling van de raad van bestuur, zal u bij de eerstvolgende hernieuwing van de mandaten na de inwerkingtreding van het decreet, dienen te waken over samenstelling van de raad van bestuur conform de opgelegde verplichtingen. Alleszins zal de samenstelling van de raad van bestuur hiermee in overeenstemming gebracht dienen te worden uiterlijk op 1 juli 2018 indien voorafgaand geen hernieuwing van de mandaten zou plaatsvinden.

De verplichtingen inzake verloning zullen eveneens van toepassing worden bij de inwerkingtreding van het decreet, evenwel met de uitzondering dat deze niet van toepassing worden op personeelsleden of titularissen in dienst of aangesteld op datum van de inwerkingtreding van het decreet. Deze personeelsleden of titularissen zullen ook na de inwerkingtreding van het decreet ten minste de geldelijke arbeidsvoorwaarden kunnen genieten die zij genoten op de datum van inwerkingtreding van het decreet.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be 
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 800 70 18, E-mail: ivanherck@laga.be

Click here to read English version

(1) De lijst van deze publieke entiteiten kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank van België: http://www.nbb.be/DOC/DQ/N_pdf_PBT/PBT_lijst_NL.pdf

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.