Personal tools

Home Newsroom Legal News Bedragen rechtsplegingsvergoeding ingevoerd bij Raad van State
Advocaten | Avocats

Bedragen rechtsplegingsvergoeding ingevoerd bij Raad van State

last modified Apr 08, 2014 11:08 AM
Volgens het nieuwe art. 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan sinds kort voor geschillen gebracht voor de afdeling bestuursrechtspraak een rechtsplegingsvergoeding toegekend worden, die een forfaitaire tegemoetkoming vormt in de kosten en honoraria van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2014, geeft uitvoering aan deze bepaling en bepaalt de minimale en maximale bedragen van de rechtsplegingsvergoeding, rekening houdende met de aard van het geschil en het belang van de zaak.

De rechtsplegingsvergoeding kan toegekend worden bij alle procedures voor de Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak: geschillen inzake de schadevergoeding voor buitengewone schade, de geschillen in volle rechtsmacht, de geschillen inzake nietigverklaring of de geschillen van de administratieve cassatie.

De bedragen waarbinnen de rechtsplegingsvergoeding kan worden vastgesteld, zijn de volgende en zijn van toepassing zowel op verzoekende als verwerende partij:

 • Basisbedrag
  • 700 EUR
 • Minimumbedrag
  • 140 EUR
 • Maximumbedrag
  • 1.400 EUR
  • 2.800 EUR voor geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten
 • Bedragen + 20%
  • Beroep tot nietigverklaring + vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen;
  • Vordering tot schorsing of voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid + beroep tot nietigverklaring

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding kan aldus variëren, rekening houdende met de financiële draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij, de complexiteit van de zaak of de kennelijk onredelijke aard van de situatie.

De basisbedragen en de minimale en maximale bedragen zullen verhoogd worden met 10 procent, wanneer de consumptieprijsindex zelf verhoogd of verlaagd wordt met hetzelfde aantal punten.

De nieuwe rechtsplegingsvergoedingsregeling voor de Raad van State is in werking getreden op 2 april 2014. Het is van toepassing op iedere vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen ingediend bij uiterst dringend noodzakelijkheid ingediend vanaf 2 april 2014 en die geen bijkomende vordering vormt bij een vóór die datum ingediend beroep tot nietigverklaring. Het is verder van toepassing op elk beroep ingediend vanaf 2 april 2014, en op gelijktijdig dan wel later ingediende bijkomende vorderingen.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.