Personal tools

Home Newsroom Legal News Auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen
Advocaten | Avocats

Auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen

last modified Feb 27, 2017 03:41 PM
De wettelijke erkenning van het auditcomité heeft als doelstelling de garanties voor een kwaliteitsvolle financiële informatie te versterken. Nochtans dreigt het strenger maken van de onafhankelijkheidscriteria de keuze en de benoeming van personen die onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, te bemoeilijken.

1. Verplichte oprichting van een auditcomité

Vanaf 8 januari 2009, datum van inwerkingtreding van de wet van 17 december 2008 (hierna genoemd de “Wet”) zullen de genoteerde vennootschappen verplicht zijn een auditcomité op te richten binnen hun wettelijk bestuursorgaan. Het auditcomité moet samengesteld zijn uit niet-uitvoerende leden van het wettelijk bestuursorgaan waarvan ten minste één onafhankelijk is en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

De zogenaamde “kleinere” genoteerde vennootschappen , zijn niet verplicht een auditcomité op te richten. De aan het auditcomité toegewezen taken worden dan uitgevoerd door de raad van bestuur op voorwaarde dat die vennootschappen over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikken en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend bestuurder is, hij het voorzitterschap van dit orgaan niet waarneemt als dit optreedt in de hoedanigheid van auditcomité.

2. Taken van het auditcomité

Het auditcomité heeft minstens de volgende taken:

 1. monitoring van het financiële verslaggevingproces;
 2. monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
 3. indien er een interne audit bestaat, monitoring voor de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
 4. monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
 5. beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap .

Het auditcomité moet geregeld verslag uitbrengen bij de raad van bestuur over de uitoefening van zijn taken.

3. Deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit en nieuwe onafhankelijkheidscriteria

De onafhankelijke bestuurder die lid is van het auditcomité, moet beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit ( diploma van hogere studies in een economische of financiële richting of dat hij in deze domeinen relevante beroepservaring heeft verworven). Het jaarverslag van de raad van bestuur bevat de verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité.

De wet heeft de onafhankelijkheidscriteria strenger gemaakt. Deze onafhankelijkheidscriteria zijn zowel van toepassing op de onafhankelijke bestuurder zetelend in het auditcomité als op de onafhankelijke bestuurders zetelend in het comité dat belast is met de beoordeling van intra-groepverrichtingen . Om als onafhankelijk te kwalificeren, moet een bestuurder voortaan ten minste voldoen aan volgende criteria :

 1. gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;
 2. niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar (nieuw criterium voorzien door de Wet);
 3. gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
 4. geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan (nieuw criterium voorzien door de Wet);
 5. geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap , en in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;
 6. geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt (nieuw criterium voorzien door de Wet);
 7. in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon (nieuw criterium voorzien door de Wet);
 8. geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen (nieuw criterium voorzien door de Wet);
 9. geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel uitoefenen, of die zich in één van de andere in de punten 1 tot 8 beschreven gevallen bevinden.

Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

Niettemin mogen de onafhankelijke bestuurders die vóór 8 januari 2009 (datum van inwerkingtreding van de Wet) reeds waren benoemd en voldoen aan de criteria van artikel 524, sectie 4, lid 2 (oud) van het Wetboek van Vennootschappen, maar niet aan alle criteria van artikel 526ter (nieuw) van het Wetboek, tot 1 juli 2011 blijven zetelen in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.

4. Commissaris

De Wet wijzigt ook, voor alle vennootschappen (genoteerde of niet), de regels aangaande de niet-audit diensten (afwijking van de regel “one-to-one” na gunstige beslissing van het auditcomité) en het ontslag van de commissarissen (verplichte informatie van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen) . In de vennootschappen die wettelijk verplicht zijn een auditcomité op te richten, blijft de benoeming van de commissaris gebeuren op voorstel van het bestuursorgaan, doch dit bestuursorgaan kan het voorstel voortaan slechts doen op voorstel van het auditcomité.

5. Conclusie

De wettelijke erkenning van het auditcomité heeft als doelstelling de garanties voor een kwaliteitsvolle financiële informatie te versterken, en zo ook het vertrouwen van het publiek te vergroten. Nochtans dreigt het strenger maken van de onafhankelijkheidscriteria (in het bijzonder de afwezigheid van significantie zakelijke relaties en de talrijke onverenigbaarheden van functies) de keuze en de benoeming van personen die onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, te bemoeilijken.

De vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de Wet vallen, zullen zo snel mogelijk moeten nagaan of hun statuten en, in voorkomend geval, hun intern reglement en corporate governance charter, conform zijn aan de nieuwe wettelijke bepalingen en zo nodig wijzigingen aanbrengen om hiermee in overeenstemming te zijn. Voor de vennootschappen die reeds over een auditcomité beschikken, zal het ondermeer belangrijk zijn na te gaan of de samenstelling van dit auditcomité conform is aan de nieuwe Wet en of dat comité minstens belast is met de taken die het Wetboek voortaan voorschrijft.

Geoffroy Fink, Advocaat, Tel.: +32 2 800 71 33, E-mail: gfink@laga.be
Emmanuel Leroux, Advocaat, Tel.: +32 56 59 43 00, E-mail : emleroux@laga.be

Click here for a downloadable version with footnotes included

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.