Personal tools

Home Newsroom Legal News Arrest Grondwettelijk Hof met vernietiging regeling wonen in eigen streek en sociale lasten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
Advocaten | Avocats

Arrest Grondwettelijk Hof met vernietiging regeling wonen in eigen streek en sociale lasten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

last modified Mar 05, 2014 02:34 PM
In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 werd het arrest van het Grondwettelijk Hof bekendgemaakt waarbij de vernietiging werd uitgesproken van alle artikelen die betrekking hadden op de maatregelen “wonen in eigen streek” en “sociale lasten” van het decreet grond- en pandenbeleid.

Vanaf 10 februari 2014 heeft het arrest aldus absoluut gezag van gewijsde voor particulieren, overheden en rechters.

1. Vorderingen tegen de Vlaamse overheid ter vergoeding van schade

Ingevolge dit arrest kunnen projectontwikkelaars die sociale lasten hebben opgenomen in hun woonproject en hierdoor schade hebben opgelopen, eventuele sociale bijdragen - inclusief interesten – terugvorderen van de overheid.

Indien de sociale lasten werden gedragen door de verkoop van onroerende goederen aan sociale woonorganisaties dan wel de verhuur van gerealiseerde woningen aan een sociaal verhuurkantoor, kan de nietigheid van deze overeenkomsten door iedere belanghebbende partij worden gevorderd.

Deze vorderingen dienen te worden ingesteld tegen de Vlaamse overheid binnen een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de kennisname van de schade.

Ook de personen die zich benadeeld voelden door de maatregel wonen in eigen streek kunnen een procedure instellen tegen de Vlaamse overheid om aanspraak te maken op een schadevergoeding. Deze procedure dient te worden ingesteld tegen de Vlaamse overheid binnen een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de kennisname van de schade.

2. Vergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Wanneer sociale lasten werden opgenomen in een verkregen stedenbouwkundige vergunning, kan de houder van die vergunning er niet meer toe worden gedwongen deze lasten ten uitvoer te brengen. Daarmee is echter niet uitgesloten dat de overheid in haar besluitvorming alsnog rekening houdt met deze vernietigde bepalingen met betrekking tot sociale lasten. Dit zou zich kunnen manifesteren in een weigering tot aflevering van een verkoopbaarheidsattest wegens het niet-uitvoeren van de sociale lasten, of nog: een mogelijke weigering tot aflevering van een vergunning op grond van de sociale lasten die zijn opgenomen in een verkaveling.

Het is van belang voor de rechtszekerheid dat deze ongrondwettig bevonden verplichtingen uit de vergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen worden gelicht. Dit kan op twee manieren:

  • Binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de publicatie van het arrest (10 februari 2014) kan beroep worden aangetekend – voor wat betreft een vergunning - bij de bestendige deputatie dan wel de Raad voor Vergunningsbetwistingen en – voor wat betreft een ruimtelijk uitvoeringsplan – bij de Raad van State. Deze beroepen dienen zich te beperken tot de vernietigde sociale lasten en kunnen dus niet tot doel hebben de volledige vernietiging van de bestreden akte te bekomen.
  • Een verzoek aan de overheid die een vergunning dan wel een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft afgeleverd tot intrekking van de sociale lasten ervan.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be
Steven Verbeyst, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 82, E-mail: sverbeyst@laga.be

Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.