Personal tools

Home Newsroom Legal News Wetboek van Economisch Recht
Advocaten | Avocats

Wetboek van Economisch Recht

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Sinds een aantal jaren bestaat de wil om de federale economische wetgeving onder te brengen in één wetboek, dat de naam Wetboek Economisch Recht zal dragen. Tot nu toe zijn er naast elkaar een hele reeks verschillende wetten, definities en sancties van toepassing. Het is de bedoeling om deze nu te bundelen in één Wetboek. De codificatie van de federale economische regelgeving zal de transparantie en efficiëntie bevorderen. Er wordt een duidelijk en duurzaam wettelijk kader gecreëerd en een instrument dat de economische activiteit en groei zal stimuleren.

De bestaande regelgeving wordt geactualiseerd en gegroepeerd in een duidelijke, coherente en logische tekst. De hoofddoelstelling is om de raadpleging en toepassing van de regelgeving te vergemakkelijken. Daarnaast worden ook bepaalde teksten grondig hervormd en vernieuwd.

Het opzet om een algemeen, duidelijk en duurzaam wettelijk kader uit te werken impliceert immers dat de economische regelgeving wordt gereorganiseerd in een corpus dat een weergave vormt van algemene regels, die een redelijk duurzaam karakter vertonen. De techniek van de aanbouwwetgeving (in fasen) werd weerhouden voor de totstandkoming van het wetboek.

De verschillende materies worden op een homogene manier gegroepeerd in 17 Boekdelen.

Het Wetboek vangt aan met een aantal preliminaire bepalingen: de definities (Boek I. Definities) en de omschrijving van het toepassingsgebied en van een aantal essentiële basisbeginselen (Boek II. Algemene Beginselen), waaronder de vrijheid van ondernemen.

Vervolgens zijn de bepalingen gegroepeerd die in het algemeen gelden voor de onderneming (Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen) op het vlak van toetreding tot de markt, inschrijving bij de overheid en de algemene verplichtingen die haar worden opgelegd, zoals onder andere de verplichting van informatie, doorzichtigheid, niet-discriminering van klanten en de boekhoudkundige verplichtingen. Ook de wetgeving betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de ondernemingsloketten, vinden we hier terug.

In de daaropvolgende boeken volgen een aantal regels waaraan de onderneming is onderworpen bij haar optreden in het economisch gebeuren:

• het mededingingsrecht (Boek IV. Bescherming van de mededinging). Dit boek werd reeds goedgekeurd: de inhoud van de huidige wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging (WEBM) wordt quasi integraal hernomen.

• de prijzen (Boek V. De mededinging en prijsevolutie). Dit boek werd ook reeds goedgekeurd. De prijzenwet van 1945 wordt vernieuwd. Enkel goederen, met inbegrip van geneesmiddelen, worden geviseerd. Naast de algemene bepalingen wordt de prijsvaststelling van geneesmiddelen en gelijkgestelden behandeld.

• de marktpraktijken en bescherming van de consument (Boek VI.),

• de bescherming van de consument van financiële diensten en instrumenten (Boek VII.),

• de kwaliteit van producten en diensten (Boek VIII.),

• de veiligheid van producten en diensten (Boek IX.). Dit boek werd ook reeds goedgekeurd. Over het algemeen neemt dit boek de bepalingen over die de veiligheid van producten en diensten verzekeren zoals ze beschreven staan in de wet van 9 februari 1994. Naast een aantal technische aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen en moderniseringen: 

  1. de gevallen waarin een product uit de handel kan worden genomen zijn beter omschreven 
  2. de minister krijgt de mogelijkheid om de bevoegdheid te delegeren om een product uit de handel te halen 
  3. de raadpleging van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten is gewijzigd

• bijzondere overeenkomsten economisch recht (Boek X. Economische overeenkomsten),

• intellectuele rechten (Boek XI. Intellectuele eigendom)

• en recht van de elektronische economie (Boek XII.).

Boek XIII. (Overlegmechanismen) betreft de regels die de overlegmechanismen organiseren, zowel tussen de overheid en diverse belangengroepen, als tussen deze belangengroepen zelf. Boek XIV. (Maatregelen voor crisisbeheer) bevat de bijzondere mechanismen van tussenkomst van de overheid in crisissituaties.

Ten slotte is er de reglementering voor het opsporen en vaststellen van inbreuken alsook de sancties (Boek XV. Rechtshandhaving), de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (Boek XVI.), de vordering tot staking en de groepsvordering (Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures).

Enkel de boeken IV, V en IX werden voorlopig goedgekeurd. Men staat al een beetje achter op de planning voor de goedkeuring van de andere boeken. Meer nieuws in een volgende newsflash…

Auriane de Laminne de Bex, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 70, E-mail: adelaminnedebex@laga.be
Jan Van Camp, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 98, E-mail:
jvancamp@laga.be

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.