Personal tools

Home Newsroom Legal News Vernieuwde Raad voor Vergunningsbetwistingen: sneller en meer rechtszekerheid
Advocaten | Avocats

Vernieuwde Raad voor Vergunningsbetwistingen: sneller en meer rechtszekerheid

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
De Raad voor Vergunningsbetwistingen is nu al drie jaar actief als Vlaams administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beroepen ingesteld tegen vergunningsbeslissingen. Tijd voor een korte stand van zaken naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag van het derde werkingsjaar van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de recente wijzigingen die van kracht zijn gegaan op 1 september 2012 (1).

1 Vlotter en sneller procedureverloop

Zoals blijkt uit het jaarverslag van het derde werkingsjaar heeft de Raad nu ongeveer 1 jaar nodig voor het afhandelen van een beroep tot vernietiging, te rekenen vanaf het indienen van het verzoekschrift tot en met de uiteindelijke uitspraak. De Vlaamse Codex legde aan de Raad van Vergunningsbetwistingen nochtans oorspronkelijk de verplichting op om binnen een “ordetermijn” van zestig dagen uitspraak te doen, ingaande vanaf de dag na de zitting (2). De Raad voor Vergunningsbetwistingen kampt met een achterstand, dewelke nu wel gaandeweg wordt weggewerkt.

Een aantal recente ingrepen van de Vlaamse wetgever in de termijnen van het procesverloop moet de achterstand van de Raad helpen verder weg te werken:

  • De regularisatietermijn voor een verzoekschrift dat niet aan alle vormvoorwaarden voldoet, is ingekort van 15 dagen naar 8 dagen (artikel 13 Procedurebesluit);
  • De verkorting van de vervaltermijn voor het verzoekschrift tot tussenkomst naar 20 dagen in plaats van de oorspronkelijke 30 dagen (artikel 18 Procedurebesluit).
  • Nieuwe vervaltermijn van 20 dagen (ipv 30 dagen) voor de verweerder om het administratieve dossier in te dienen (artikel 18 Procedurebesluit).

Nieuw is eveneens dat de procedure tot schorsing en de procedure tot vernietiging op straffe van onontvankelijkheid samen moeten gevorderd worden in één verzoekschrift, net zoals bij de rechtspleging voor de Raad van State.

Als de verzoeker noch verschijnt, noch vertegenwoordigd is op de zitting ter behandeling van het verzoek tot schorsing, wordt de vordering tot schorsing verworpen. De verzoeker zal in de schorsingsprocedure blijk moeten geven van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat hij wil voorkomen (3). Is naast de verzoeker, ook de verweerder afwezig, dan doet de afwezigheid van beide partijen geen afbreuk aan de sanctie van de verwerping van de vordering tot schorsing.

Na uitspraak over de schorsing, zal degene die in deze schorsingsprocedure in het ongelijk werd gesteld, binnen een vervaltermijn van 15 dagen een verzoekschrift tot voortzetting moeten indienen opdat de vernietigingsprocedure kan worden voortgezet.

Wanneer de schorsing wordt toegekend en bij afwezigheid van een dergelijk verzoek tot voortzetting, wordt de vernietigingsprocedure versneld afgewerkt.

Bij niet toekenning van de schorsing en het ontbreken van een verzoek tot voortzetting, wordt in hoofde van de verwerende of tussenkomende partij op onweerlegbare wijze vermoed afstand te hebben gedaan van het geding.

Partijen moeten aldus een actievere rol opnemen tijdens de procedure (4).

Ter verdere wegwerking van de gerechtelijke achterstand zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen voortaan ook tijdelijk hulprechters (zogenaamde aanvullende raadsleden) kunnen inschakelen (5). Men zal in eerste instantie uitkijken naar rechters uit andere administratieve rechtscolleges zoals het Milieuhandhavingscollege, doch ook externe hulprechters zullen kunnen worden aangesteld.

2 Andere nieuwigheden

2.1 De bestuurlijke lus

Tot voor kort kon de Raad enkel vernietigen en eventueel schorsen. Sinds september 2012 kan de Raad ook de mogelijkheid bieden aan het vergunningverlenende bestuursorgaan om een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te (laten) herstellen en dat in elke stand van het geding. Doel van de invoering van de “bestuurlijk lus” is het vermijden van opeenvolgende beroepen. Een vormfout in de vergunningsaanvraag zal dus niet meer per definitie leiden tot een vernietiging van de vergunning.

De herstelmogelijkheid via de bestuurlijke lus is echter niet onbeperkt. Zo mag dit belanghebbenden niet onevenredig benadelen en mag dit er niet toe leiden dat de oorspronkelijke beslissing door de rechtzetting fundamenteel zou veranderen. Een grondige of inhoudelijke wijziging kan dus niet door de bestuurlijke lus worden rechtgezet maar enkel via een nieuwe vergunningsprocedure. Via de bestuurlijke lus viseert de Raad dus vooral een eenvoudige oplossing voor puur vormelijke gebreken die gemakkelijk kunnen rechtgezet worden door het bestuursorgaan zelf.

2.2 Bemiddeling

De nieuwe decretale bepalingen introduceren ook de mogelijkheid van bemiddeling en dit zolang het beroep niet in beraad is genomen. Dit kan op gezamenlijk verzoek van de partijen of op initiatief van de Raad zelf. De partijen moeten echter steeds akkoord gaan. Indien gekozen wordt voor bemiddeling, wordt deze fase aangevat via een tussenuitspraak van de Raad (6).

De bemiddeling zelf kan worden waargenomen door leden van de Raad (van een andere kamer dan waar het geschil hangende is) of door externe bemiddelaars.

Indien de bemiddeling tot een akkoord leidt, kunnen de partijen of één van de partijen de Raad verzoeken dat akkoord te bekrachtigen. De Raad zal de bekrachtiging alleen mogen weigeren indien het in strijd is met de openbare orde of stedenbouwkundige voorschriften.

3 Geldboete en vereenvoudigde behandeling

Om nutteloze en onrechtmatige beroepen voor de Raad van Vergunningsbetwistingen te voorkomen, kan de Raad ambtshalve een geldboete opleggen wegens kennelijk onrechtmatig beroep. Deze geldboete varieert van minimum 125 euro tot maximum 2500 euro.

Tenslotte kan de Raad, om doelloze beroepen, kennelijk niet ontvankelijke beroepen of beroepen waarbij de Raad kennelijk onbevoegd is, spoedig van de baan te krijgen, ook beroep doen op een vereenvoudigde behandeling onmiddellijk na de indiening van het verzoekschrift. Indien de Raad via vereenvoudigde behandeling van oordeel is dat het beroep effectief doelloos is, is de procedure afgelopen en moet de zaak niet meer de volledige schorsing- of vernietigingsprocedure doorlopen.

4 Besluit

Met voornamelijk bovenstaande ingrepen hoopt de Vlaamse wetgever de Raad voor Vergunningsbetwistingen een sneller en effectiever procedureverloop toe te kennen en aldus de achterstand die de Raad heeft, verder weg te werken.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot-Avocat-associé, Tel.:+32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe, Advocaat-Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be

Click here to read English version

(1) Decreet van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO) die de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, BS 24 augustus 2012; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS 8 augustus 2012 (hierna Procedurebesluit).

(2) Het oorspronkelijke art. 4.8.26 VCRO

(3) Afwezigheid op de zitting wordt geacht daarmee onverenigbaar te zijn (artikel 4.8.17 VCRO).

(4) Artikel 4.8.19 VCRO

(5) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

(6) Bemiddeling wordt bevolen via een tussenuitspraak zolang het beroep niet in beraad is genomen en is dus ook mogelijk tijdens het vooronderzoek.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.