Personal tools

Home Newsroom Legal News Verlaagd btw-tarief renovatie: Overgangsregeling tot en met 2017
Advocaten | Avocats

Verlaagd btw-tarief renovatie: Overgangsregeling tot en met 2017

last modified Dec 03, 2015 10:31 AM
Het verlaagd btw-tarief van 6% zal vanaf 1 januari 2016 enkel nog van toepassing zijn op woningen die minstens 10 jaar oud zijn. Vandaag volstaat het dat een woning minstens 5 jaar oud is. De minister van Financiën voorziet in een overgangsmaatregel voor woningen die tussen 5 en 10 jaar oud zijn.

Situering

De regering had al een tijd geleden beslist om het verlaagd btw-tarief voor de renovatie van privéwoningen enkel nog toe te laten voor gebouwen die minstens 10 jaar oud zijn. Deze wetswijziging zal op 1 januari 2016 effectief in werking treden.

Dit betekent concreet dat werken aan gebouwen die in gebruik genomen zijn in de loop van 2007, 2008, 2009 of 2010 vanaf 1 januari 2016 niet meer (meteen) in aanmerking komen voor het verlaagd tarief (zij voldoen op dat moment immers nog niet aan de ouderdomsvereiste van 10 jaar). De minister van Financiën voorziet voor geplande werken aan dergelijke gebouwen wel in een overgangsmaatregel die loopt tot en met 2017.

Toepassing verlaagd tarief met ingang van 1 januari 2016

Vallen nog steeds onder het verlaagd btw-tarief, los van de hierna vermelde overgangsmaatregel:

 • werken aan gebouwen die gebruikt werden vóór 2007; deze gebouwen voldoen aan de nieuwe wetgeving omdat ze op 1 januari 2016 minstens 10 jaar oud zijn;

 • werken aan gebouwen die tussen vijf en tien jaar oud zijn, maar volledig zijn voltooid of betaald in 2015. Wanneer de werken niet zijn voltooid maar volledig worden vooruitbetaald in 2015, dient deze vooruitbetaling wel ‘normale proporties’ aan te nemen.

Voor wie is het overgangsregime van belang?

Het overgangsregime is van belang voor (i) concreet geplande renovatiewerken die in 2015 nog niet zijn voltooid noch volledig zijn gefactureerd of betaald (ii) aan gebouwen die in gebruik werden genomen tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 of 2010.

Voor gebouwen die pas in 2011 of later in gebruik zijn genomen, zullen de renovatiewerken altijd aan 21% btw onderworpen zijn. Deze werken kunnen evenmin onder de overgangsmaatregel, vallen.

Kernpunten overgangsmaatregel (‘tariefregeling 2015’)

Voor de hierboven vermelde renovatiewerken kan – mits aan 4 voorwaarden wordt voldaan – nog toepassing worden gemaakt van de oude tariefregeling 2015 (6%). Concreet houdt deze maatregel in dat indien:

 1. de woning in gebruik werd genomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010;

 2. de werken voldoende concreet, gedetailleerd en gespecifieerd zijn (coördinaten partijen, adres, omschrijving werken en prijs); een offerte is onvoldoende;

 3. de bouwheer uiterlijk op 31 december 2015 een overeenkomst heeft gesloten met de aannemer tot uitvoering van de renovatiewerken. Deze overeenkomst moet vaste datum hebben verkregen vóór 2016 (vb. opname ervan in authentieke akte) of een kopie van de overeenkomst moet in 2015 nog aan de lokale btw-controleur worden bezorgd per aangetekende zending;

  of

  de bouwheer in 2015 de stedenbouwkundige vergunning of het meldingsformulier heeft ingediend, uiterlijk op 31 december 2015;

 4. de factuur met betrekking tot deze werken uiterlijk op 31 december 2017 worden uitgereikt;

 5. de werken die ná 2015 worden uitgevoerd, betaald en/of gefactureerd, toch nog onder het verlaagd btw-tarief kunnen vallen.

  Daarmee heeft de minister van Financiën duidelijk tegemoet willen komen aan de verzuchtingen van de bouwheren en wordt vermeden dat contractanten massaal gaan vooruitfactureren en -betalen.

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.