Personal tools

Home Newsroom Legal News ‘Una via’-vervolging van fiscale overtreding en verzwaring van strafrechtelijke boetes
Advocaten | Avocats

‘Una via’-vervolging van fiscale overtreding en verzwaring van strafrechtelijke boetes

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Het Parlement recent een nieuwe wet goed die tot doel heeft om (1) dubbele bestraffing in fiscale zaken te vermijden en (2) de fiscale strafsancties aanzienlijk te verzwaren.

Onder de bestaande wetgeving kan men bij schending van fiscale regels zowel een fiscale als strafrechtelijke sanctie oplopen. Deze dubbele sanctionering is problematisch in het licht van het zogenaamde non bis in idem-beginsel, dat zich verzet tegen het tweemaal bestraffen van eenzelfde feit. Daarom lanceert de wetgever het principe van de una via-afhandeling, waardoor een fiscaal fraudedossier in principe ófwel door de fiscale administratie ófwel door de strafrechtelijke instanties wordt afgehandeld.

De wet voorziet dat de fiscus en het openbaar ministerie overleg kunnen plegen over concrete fraudedossiers. Indien het openbaar ministerie daarop van mening is dat er strafbare feiten zijn gepleegd, kan het beslissen om een strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Nochtans is het openbaar ministerie daartoe niet verplicht, en de wet verduidelijkt niet verder in welke gevallen het strafrechtelijke spoor gevolgd moet worden. Wel bevatten de parlementaire documenten op dit punt enkele richtlijnen. In principe is de opsporing en de bestrijding van fiscale inbreuken voorbehouden aan de fiscale administratie (subsidiariteitsbeginsel), tenzij een strafrechtelijke vervolging meer geschikt wordt geacht. Indien echter wordt geopteerd voor een strafrechtelijke vervolging, worden de fiscale geldboeten en belastingverhogingen geschorst, tenzij besloten wordt tot buitenvervolgingstelling. Belangrijk is daarbij op te merken dat deze regel geldt voor alle dossiers waarin het openbaar ministerie besluit te vervolgen, zelfs al was er eerder geen overleg met de bevoegde diensten van de fiscus.

Aanvullend bevat het wetsvoorstel ook een aanzienlijke verzwaring van de bestaande fiscaal strafrechtelijke geldboetes. Hiermee wil de wetgever deze strafsancties afstemmen op de economische realiteit en hun ontradend effect verhogen.

Momenteel geldt voor fiscale misdrijven een maximale geldboete van EUR 125.000 (en/of een gevangenisstraf). Dit maximum wordt door de nieuwe wet opgetrokken tot EUR 500.000. Bovendien worden deze boetes nu ook onderworpen aan de regels van de opdecimes (1). Hierdoor kan de strafrechtelijke geldboete voor een fiscaal misdrijf oplopen tot 3 miljoen euro.

De nieuwe wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 oktober 2012 (2) en treedt in werking op 1 november 2012. De verhoogde strafrechtelijke boetes kunnen enkel opgelegd worden voor misdrijven gepleegd na deze datum van inwerkingtreding. De procedurele wijzigingen daarentegen zullen onmiddelijk toegepast kunnen worden, ook op lopende zaken (d.w.z. die betrekking hebben op feiten uit het verleden). In deze stand van zaken bestaat dus een vacuüm voor de fiscale feiten die werden gepleegd vòòr 1 november 2012 en naar de strafrechter werden doorverwezen. Voor deze feiten kan geargumenteerd worden dat de fiscale boetes of belastingverhogingen geschorst dienen te worden, terwijl zij anderzijds niet onder het regime van de op 1 november 2012 verhoogde strafrechtelijke boetes vallen.

Annick Visschers, Advocaat- vennoot-Avocat associé, Tel : 32 2 800 70 80, Email: avisschers@laga.be
Silvia Van Dyck, Advocaat-Avocat, Tel: 32 2 800 71 31, Email:
sivandyck@laga.be
Steven Dewulf, Advocaat-Avocat, Tel: 32 2 800 71 21, Email:
sdewulf@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

(1) Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten.

(2) Wet tot instelling van het « una via»-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes. (B.S. 22 oktober 2012)

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.