Personal tools

Home Newsroom Legal News Overheidsopdrachtenwet 2006: een stap dichter bij de inwerkingtreding
Advocaten | Avocats

Overheidsopdrachtenwet 2006: een stap dichter bij de inwerkingtreding

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 14 februari 2013 werd het K.B. van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken gepubliceerd waarmee de laatste horde voor inwerkingtreding van de Overheidsopdrachtenwetten van 15 en 16 juni 2006 genomen werd. De effectieve inwerkingtreding van deze Overheidsopdrachtenwetten en bijbehorende uitvoeringsreglementering wordt verwacht bij het begin van de zomer 2013.

1. Overzicht reglementerend kader

Het reglementerend kader van toepassing op overheidsopdrachten zal er dan uitzien als volgt:

 • Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007)
 • Wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten, inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007)
 • Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (B.S. 9 augustus 2011)
 • Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten nutssectoren (B.S. 11 februari 2013)
 • Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels (B.S. 14 februari 2013)

2. Belangrijkste nieuwigheden

De belangrijkste nieuwigheden die hun intrede doen met de inwerkingtreding van het overheidsopdrachtenkader 2006 kunnen samengevat worden als volgt:

 • verhoging van de drempelbedragen voor toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de bestelbonprocedure. Deze drempelbedragen worden respectievelijk verhoogd tot 85.000 EUR en 8.500 EUR voor de klassieke sectoren en 170.000 EUR en 17.000 EUR voor de nutssectoren.
 • de introductie van de aankoop- en opdrachtencentrale (reeds in werking getreden), dewelke de aanbestedende diensten toelaat om hun aankopen van werken, leveringen of diensten aan andere aanbestedende diensten toe te vertrouwen. In de onderlinge relatie tussen de deze diensten dient geen toepassing te worden gemaakt van de wetgeving overheidsopdrachten.
 • de raamovereenkomst in de klassieke sectoren. Hoewel de raamovereenkomst in de praktijk reeds gebruikt werd, was deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk voorzien in de wetgeving. De nieuwe wetgeving voorziet wel uitdrukkelijk in de mogelijkheid raamovereenkomsten af te sluiten en versterkt het kader hierop van toepassing.
 • de concurrentiedialoog (reeds in werking getreden), dit is ‘de gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.’ Deze procedure is reeds in september 2011 in werking getreden.
 • het dynamisch aankoopsysteem, waarmee een volledig elektronisch proces voor het verwerven van leveringen en diensten voor courant gebruik zijn intrede doet. Dergelijk systeem kan gebruikt worden voor catalogusoffertes voor bijvoorbeeld werkkledij, schoonmaakdiensten, kantoormaterialen, maar ook groter materieel zoals voertuigen,…
 • de elektronische veiling, die gebruikt kan worden voor het opnieuw tot mededinging roepen van de deelnemers aan een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.

Naast deze opvallende nieuwigheden bevat de nieuwe overheidsopdrachten-reglementering eveneens kleinere nieuwigheden, onder meer m.b.t. de terminologie en verduidelijkingen t.a.v. de huidig geldende overheidsopdrachtenreglementering 1994.

Kathleen De hornois, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 18, E-mail: ivanherck@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.