Personal tools

Home Newsroom Legal News Overheidsopdrachtenwet 2006: de kogel is door de kerk!
Advocaten | Avocats

Overheidsopdrachtenwet 2006: de kogel is door de kerk!

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 5 juni 2013 werd het K.B. van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbesluiten ervan, dan toch eindelijk gepubliceerd. De effectieve inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenwet 2006 en bijbehorende uitvoeringsreglementering werd definitief vastgesteld op 1 juli 2013.

1. Overzicht reglementerend kader

Het reglementerend kader van toepassing op overheidsopdrachten zal er vanaf 1 juli 2013 uitzien als volgt:

 • Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007)
 • Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (B.S. 9 augustus 2011)
 • Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten nutssectoren (B.S. 11 februari 2013)
 • Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels (B.S. 14 februari 2013)

Opgelet, de Wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten, inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 15 februari 2007) zal niet in werking treden op 1 juli 2013. Met betrekking tot de rechtsbescherming blijven de toepasselijke artikelen uit de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, voorlopig van toepassing.

2. Overgangsmaatregelen

Het nieuwe reglementerend kader zal vanaf 1 juli 2013 toegepast dienen te worden op de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die vanaf deze datum (moesten) worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en/of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor geen verplichte aankondiging geldt waartoe vanaf deze datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte.

Het oude reglementerend kader blijft bijgevolg van toepassing op alle opdrachten waarvoor u voorafgaand aan 1 juli 2013 een aankondiging gepubliceerd heeft, dan wel de procedure effectief heeft opgestart door een uitnodiging tot indiening van een aanvraag tot deelneming of van een offerte aan de geselecteerden te richten.

Wat betreft de opdrachten die reeds werden gegund en waarvoor de uitvoering werd aangevat, wordt de verdere uitvoering van de opdracht eveneens beheerst door het oude reglementerend kader, in het bijzonder het K.B. van 26 september 1996 betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden.

3. Belangrijkste nieuwigheden

De belangrijkste nieuwigheden die hun intrede doen met de inwerkingtreding van het overheidsopdrachtenkader 2006 kunnen samengevat worden als volgt:

 • verhoging van de drempelbedragen voor toepassing van (1) de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en (2) de bestelbonprocedure. Deze drempelbedragen worden respectievelijk verhoogd tot 85.000 EUR en 8.500 EUR voor de klassieke sectoren en 170.000 EUR en 17.000 EUR voor de nutssectoren.
 • de introductie van de aankoop- en opdrachtencentrale (reeds in werking getreden), dewelke de aanbestedende diensten toelaat om hun aankopen van werken, leveringen of diensten aan andere aanbestedende diensten toe te vertrouwen. In de onderlinge relatie tussen de deze diensten dient geen toepassing te worden gemaakt van de wetgeving overheidsopdrachten.
 • de raamovereenkomst in de klassieke sectoren. Hoewel de raamovereenkomst in de praktijk reeds gebruikt werd, was deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk voorzien in de wetgeving. De nieuwe wetgeving voorziet wel uitdrukkelijk in de mogelijkheid raamovereenkomsten af te sluiten en versterkt het kader hierop van toepassing.
 • de concurrentiedialoog (reeds in werking getreden), dit is ‘de gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.’ Deze procedure is reeds in september 2011 in werking getreden.
 • het dynamisch aankoopsysteem, waarmee een volledig elektronisch proces voor het verwerven van leveringen en diensten voor courant gebruik zijn intrede doet. Dergelijk systeem kan gebruikt worden voor catalogusoffertes voor bijvoorbeeld werkkledij, schoonmaakdiensten, kantoormaterialen, maar ook groter materieel zoals voertuigen,…
 • de elektronische veiling, die gebruikt kan worden voor het opnieuw tot mededinging roepen van de deelnemers aan een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.
 • de toepassing van de dwingende verificatie- en betalingstermijnen voor betaling door de aanbestedende overheid, waarvan de aanbestedende overheid niet kan afwijken in het bijzonder bestek. Het niet respecteren van deze dwingend opgelegde termijnen heeft bovendien zware gevolgen, daar de aannemer in dat geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht heeft op betaling van interest. Voor de opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 heeft de aannemer daarenboven recht op een invorderingsvergoeding van 40 euro.
 • inperking van het eenzijdig wijzigingsrecht van de aanbestedende overheid tijdens uitvoering van de opdracht. Behoudens de eventuele mogelijkheid tot toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor toewijzing van bijkomende werken, leveringen, diensten tijdens de uitvoering van de opdracht, wordt het eenzijdig wijzigingsrecht van de aanbestedende overheid ingeperkt tot wijzigingen in waarde beperkt tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Bovendien dient hierbij het voorwerp van de opdracht onveranderd te blijven en dient zo nodig te worden voorzien in een passende compensatie voor de aannemer.

Naast deze opvallende nieuwigheden bevat de nieuwe overheidsopdrachten-reglementering eveneens kleinere nieuwigheden, onder meer m.b.t. de terminologie en verduidelijkingen t.a.v. de huidig geldende overheidsopdrachtenreglementering 1994.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 18, E-mail: ivanherck@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.