Personal tools

Home Newsroom Legal News De nieuwe Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen
Advocaten | Avocats

De nieuwe Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
In de meeste landen maakt de insolventiewetgeving een onderscheid tussen faillissementsprocedures en reorganisatieprocedures. In België worden de faillissementsprocedures geregeld bij Wet van 8 augustus 1997 (Faillissementswet) en de reorganisatieprocedures werden tot voor kort geregeld bij Wet van 17 juli 1997 (de Wet betreffende het Gerechtelijk Akkoord).

Laatstgenoemde wet heeft echter nooit voldaan aan de hoge verwachtingen en werd slechts zelden in de praktijk toegepast. Zodoende heeft de toenmalige Minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx, een team specialisten bijeengeroepen met het oog op het creëren van een nieuw en ruimer wettelijk kader. Het voorontwerp, later omgezet in een wetsvoorstel, werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd op 31 januari 2009.

De regels en formaliteiten werden grondig vereenvoudigd. Het palet instrumenten ter beschikking van de ondernemingen in moeilijkheden werd verbreed. Bewarende maatregelen en preprocedurele instrumenten, die dus ook veel soepeler zijn, werden voorzien. De kostprijs van de procedure werd aanzienlijk verminderd. De hoofdgedachte, volgens dewelke de debiteur in moeilijkheden het beheer van zijn onderneming behoudt, is gebleven.

In de bijgevoegde Laga Insight kunt u een antwoord vinden op onderstaande en tevens andere vragen:

Hoe verhoudt deze nieuwe wet zich tot de andere bestaande insolventieprocedures? Wat is de ratio legis van de nieuwe wet? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de wet? De nieuwe wet voorziet in de mogelijkheid om tot een minnelijk akkoord te komen met twee of meer schuldeisers. Hoe gaat dergelijk minnelijk akkoord in zijn werk? Een bemiddelaar kan aangesteld worden op uitdrukkelijk verzoek van de schuldenaar. Voorziet de nieuwe procedure ook in de bescherming van de schuldenaar? Hoe beïnvloedt dit de lopende overeenkomsten? Is het mogelijk om het geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden over te dragen aan een derde partij? Indienja, onder welke omstandigheden kan dergelijke overdracht plaatsvinden? Wat is het lot van bevoorrechte schuldvorderingen onder de nieuwe wet?

Werner Van Lembergen, Advocaat-Vennoot, Tel.: + 32 2 800 70 33, E-mail: wvanlembergen@laga.be
Jürgen Egger, Advocaat-Vennoot, Tel.: + 32 2 800 70 53, E-mail: jegger@laga.be
Auriane de Laminne de Bex, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 70, E-mail: adelaminnedebex@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.