Personal tools

Home Newsroom Legal News Besluiten ter uitvoering van het decreet m.b.t. de handelsvestigingen
Advocaten | Avocats

Besluiten ter uitvoering van het decreet m.b.t. de handelsvestigingen

last modified Jun 05, 2015 05:17 PM
Ter regionalisering van het handelsvestigingenbeleid, werd op 18 februari 2015 het Waals decreet betreffende de handelsvestigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ter uitvoering van dit decreet nam de Waalse regering vier besluiten aan. Deze besluiten zullen samen met het decreet in werking treden op 1 juni 2015.

1. Besluit tot bepaling van de criteria die bij het onderzoek van de handelsvestigingsprojecten in overweging genomen moeten worden

Dit besluit bepaalt ter verduidelijking van de afgiftecriteria zoals opgenomen in artikel 44 van het decreet, de subcriteria bij het motiveren van de afgifte van de vergunning:

i. Criterium van de bescherming van de consument:

 • De commerciële gemengdheid bevorderen
 • Het risico van buurtbevoorradingsonderbreking voorkomen

ii. Bescherming van het stedelijk leefmilieu:

 • Nagaan of er geen onderbreking is van het evenwicht tussen de verschillende stedelijke functies, wat nadelig zou zijn voor het levenskader van de bestaande of toekomstige wijken.       
 • Opneming van de handelsvestiging in de plaatselijke ontwikkelingsprojecten en in de eigen dynamiek van het stedelijk model, rekening houdend met haar omvang en het type verkooppunt

iii. Criterium betreffende het sociaal beleid:

 • Werkgelegenheidsdichtheid
 • Kwaliteit en duurzaamheid van de werkgelegenheid

iv. Bijdrage tot een duurzamere mobiliteit:

 • Duurzame mobiliteit
 • De toegankelijkheid zonder specifieke lasten voor de collectiviteit.

Dit besluit introduceert eveneens de software “LOGIC” (Localisation et Gestion des Implantations Commerciales) als hulpmiddel bij de besluitvorming van de gemeente over vergunningsaanvragen. Logic bevat allerhande informatie met betrekking tot het huidig aanbod van handelsvestigingen in een bepaalde gemeente.

2. Besluit betreffende de samenstelling en de werking van het waarnemingscentrum voor de handel en van de beroepscommissie voor handelsvestigingen

Het waarnemingscentrum voor de handel staat in voor het opstellen van rapporten, adviezen, observaties, suggesties en voorstellen, bijvoorbeeld in het kader van de opmaak van het gewestelijk plan voor handelsontwikkeling. Het besluit bepaalt de samenstelling van het waarnemingscentrum, alsook de (on)verenigbaarheden van het mandaat in het waarnemingscentrum met andere functies en de aftreding van de leden van het waarnemingscentrum.

De beroepscommissie behandelt administratieve beroepen die werden ingesteld tegen beslissingen genomen in eerste aanleg op basis van het decreet (art. 7 decreet). Het besluit bepaalt de regels inzake de zetel, het secretariaat en de werking en beraadslaging van de beroepscommissie.

3. Besluit betreffende de procedure en verschillende maatregelen tot uitvoering van het decreet betreffende de handelsvestigingen en tot wijziging van het Leefmilieuwetboek

Dit besluit bevat verschillende noodzakelijke bepalingen voor de concrete inwerkingtreding van het decreet. Het bevat de volgende elementen:

 • De voorwaarden en procedure van erkenning en de intrekking van de erkenning van ontwerpers van projecten van gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling;
 • De vereiste elementen van de vergunningsaanvraagprocedure voor een handelsvestiging;
 • Beschrijving van de procedure bij de aanvraag voor een handelsvestiging in het kader van een geïntegreerde vergunning:
  • Aanvraagprocedure;
  • Formaliteiten in het kader van het bijhouden van het register van de geïntegreerde vergunningen
  • Beroepsprocedure tegen een geïntegreerde vergunning.
 • Stelsel van de aanmelding van een handelsvestiging;
 • Vergunningsprocedure voor een tijdelijke handelsvestiging
 • De verplichtingen van de houder van de vergunning
 • Beschrijving van de berekening van de termijnen voor vergunningen en beroepen

4. Besluit van de Waalse Regering houdende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en houdende wijziging van Boek I van het Milieuwetboek

Dit besluit lanceert de software LOGIC, stelt Dhr. Sylvain Antoine van de Directie handelsvestigingen aan als ambtenaar bevoegd voor de handelsvestigingen en belast het Departement Inspectie van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek met de opsporings- en vaststellingsbevoegdheid voor strafbare feiten in het kader van het decreet.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, kdehornois@laga.be
Katrien Kempe, Advocaat/Avocat, kakempe@laga.be

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.